Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

6. zasadnutie Komisie správy majetku pri zastupiteľstve PSK (19.11.2018)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 19. november 2018 o 13.00 hod.
Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK

  A. Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov a kotolne v k. ú. Prešov v správe Hotelovej akadémie Prešov do vlastníctva Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  B. Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja – pozemku a stavby v k. ú. Svit v správe Strednej odbornej školy vo Svite do vlastníctva kupujúceho – Tatranská, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  C. Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja – pozemkov v k. ú. Orkucany do vlastníctva kupujúceho – Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  D. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., s nepeňažným vkladom.

 3. Návrhy na zriadenie vecného bremena

  B. Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Veľký Slavkov v správe SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s. v súvislosti s realizáciou stavby „Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov IBV A, I. etapa – SO 06 VN prípojka, PS 01 Trafostanica“.
  C. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Prešov v správe SÚC PSK v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., v súvislosti s realizáciou stavby "III/068 15 Prešov, ul. Kuzmányho - prestavba".
  D. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Prešov v správe SÚC PSK v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., v súvislosti s realizáciou stavby "III/068 15 Prešov, ul. Kuzmányho – prestavba".
  E. Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Humenné v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., v súvislosti s realizáciou stavby "Rekonštrukcia kanalizácie ul. Komenského v Humennom".
  F. Zriadenie bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Prešov v správe – Správy a údržby ciest PSK v prospech oprávneného z vecného bremena - SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, v súvislosti s realizáciou stavby "III/068 15 Prešov, ul. Kuzmányho - prestavba" na umiestnenie plynárenských zariadení.
  G. Zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Prešov v správe – Správy a údržby ciest PSK v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v súvislosti s realizáciou stavby "III/068 15 Prešov, ul. Kuzmányho - prestavba" na umiestnenie VN siete.
  H. Zriadenie odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Ličartovce v správe – Centrum sociálnych služieb Clementia v prospech oprávneného v súvislosti s realizáciou stavby "Kaštieľ Ličartovce" na umiestnenie NN siete.
  I. Zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Prešov v správe – Správy a údržby ciest PSK v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v súvislosti s realizáciou stavby "III/068 15 Prešov, ul. Kuzmányho - prestavba" na umiestnenie NN siete.
  J. Zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Orkucany v správe Úradu PSK v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v súvislosti s realizáciou stavby „Preložka vedenia VN 22kV Sabinov“

 4. Rôzne
  Informatívna správa (trojramenná križovatka Tatranská Lomnica). 
 5. Návrh na fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v.r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: viktoria.antusova@vucpo.sk

    
Publikované: 19.11.2018 / Aktualizované: 19.11.2018 HoreTlačiť