Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

5. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (24.09.2018)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 24. september 2018 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK, OVS a prípady hodné osobitného zreteľa
  A. Prevod nehnuteľného majetku PSK – pozemku v k. ú. Orkucany v správe Úradu PSK spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  B. Prevod pozemku v správe Gymnázia Poprad v k. ú. Spišská Sobota do vlastníctva kupujúceho – IMAP s.r.o., Svätoplukova 2726/23 058 01 Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  C. Prevod pozemku v správe Gymnázia Poprad v k. ú. Spišská Sobota do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Štefana Šutaja a MUDr. Lucie Šutajovej, Francisciho 908/2, 058 01 Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  D. Prevod vlastníctva bytového domu v k. ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva kupujúceho – Mikuláša Blaščáka
  E. Prevod vlastníctva bytového domu v k. ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva kupujúceho – Anny Kopnickej
 3. Návrhy na zriadenie vecného bremena
  A. Zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) práva prechodu a prejazdu na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Orkucany v správe – Úradu PSK v prospech oprávneného z vecného bremena – vlastníkov pozemku, t. č. Peter Miščík a Ľubomíra Miščíková, Bibiána Miščíková a Marián Matľák
  B. Zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v nájme Ľubovnianskej nemocnice, n.o., v k.ú. Stará Ľubovňa v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice v súvislosti s realizáciou stavby administratívneho objektu CHRONOS _Kovalčík
  C. Zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Poprad v správe SÚC PSK v prospech oprávneného z vecného bremena – LIDL Slovenská republika v.o.s. v súvislosti s realizáciou stavby „Samoobslužná predajňa a doplnkového tovaru na Kukučínovej ulici v Poprade“
  D. Zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Spišská Stará Ves v správe SÚC PSK v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s. v súvislosti s realizáciou stavby „Spišská Stará Ves – ulica SNP, rekonštrukcia NN a DP“
 4. Rôzne

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v.r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

 

 

 

 

Publikované: 20.09.2018 / Aktualizované: 03.05.2019 HoreTlačiť