Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (02.07.2018)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 2. júl 2018 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
  A. Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja – pozemku v k.ú. Ličartovce v správe Centrum sociálnych služieb Clementia do vlastníctva kupujúcich z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  B. Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Lipany v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja do výlučného vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 3. Návrh na zriadenie vecného bremena
  Zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Vranov nad Topľou v správe - Gymnázia vo Vranove nad Topľou v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s.,
 4. Návrh na fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku.
 5. Rôzne

MUDr. Patrik Mihaľ, v.r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r. 
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 27.06.2018 / Aktualizované: 03.05.2019 HoreTlačiť