Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (11.06.2018)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 11. jún 2018 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie
 2.  Vecné bremená, nájom a budúce vecné bremená
  2.1 Zriadenie odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Slovenská Ves v správe – Správy a údržby ciest PSK v prospech oprávneného z vecného bremena – Obce Podhorany v súvislosti s realizáciou stavby „Obec Podhorany – infraštruktúra“.
  2.2 Zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Drienica v správe - Správy a údržby ciest PSK v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., v súvislosti so stavbou „Drienica – prepojenie vodovodného potrubia, SO 01 – vodovodné potrubie“.
  2.3 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Údol v správe SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – LiveNET Services s.r.o., Na Dujave 193/1, 082 56 Pečovská Nová Ves v súvislosti s realizáciou stavby „Optický prepoj Matysová – Hajtovka - Údol“.
  2.4 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Giraltovce v správe Domova sociálnych služieb, Kukorelliho 17, Giraltovce v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s. v súvislosti s realizáciou stavby „Giraltovce – náhrada TS OuNZ“.
  2.5 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Bardejovská Nová Ves v správe SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s. v súvislosti s realizáciou stavby „Bardejovská Nová Ves – Úprava NN siete a DP na ulici Brezová“.
 3. Návrh na schválenie základných princípov o spoločnom postupe pre zabezpečenie majetko- právneho vysporiadania stavby „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“.
 4. Návrh na zrušenie uznesenia Komisie správy majetku č. 1/2018 zo dňa 19.03.2018, v bode I.B.6 .
 5. Záver.

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v.r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 04.06.2018 / Aktualizované: 03.05.2019 HoreTlačiť