Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

8. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (15.01.2019)

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia:   15. januára 2019 o 13:00 hod. 
Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, III. podlažie č. d. 303 (kontrolná miestnosť Odboru financií)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010 v platnom znení 
 3. Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2019 pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v celkovej sume 1 511 735,-€ a informácia o presune nedočerpaných kapitálových výdavkov z roku 2018.
 4. Informácia o bežných výdavkoch na rok 2019 pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 5. Deinštitucionalizácia -  príklad dobrej praxe /PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel/
 6. Rôzne
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.

predsedníčka komisie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 22.01.2019 HoreTlačiť