Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

7. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (21.11.2018)

 

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia:  21. novembra 2018 o 13:00 hod. 
Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, III. podlažie č. d. 303 (kontrolná miestnosť Odboru financií)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za január – september 2018
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2010. 
 4. Informácia o Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2019 – Program 3 „Sociálne služby“ podľa VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.  
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.

predsedníčka komisie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 26.11.2018 / Aktualizované: 12.12.2018 HoreTlačiť