Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

6. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (04.10.2018)

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia: 04. októbra 2018 o 13:00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, III. podlažie č. d. 303 (kontrolná miestnosť Odboru financií)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Kečkovciach, č. 58, okr. Svidník
 3. Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku (pozemku) vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a v správe zariadenia sociálnych služieb – Centrum sociálnych služieb Clementia, 082 03 Ličartovce 287
 4. Návrh na pridelenie dotácie žiadateľom o poskytnutie dotácie pre rok 2018 na základe Výzvy č. 2 – Program 3“Sociálne služby“ – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.
 5. Informatívna správa o výberovom konaní
 6. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach na PSK- oblasť sociálne služby pre seniorov
 7. Rôzne
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 27.09.2018 / Aktualizované: 03.10.2018 HoreTlačiť