Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (07.08.2018)

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia: 07. august 2018 o 13:00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, II. podlažie č. d. 235 (krídlo vpravo)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení (Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby za 1. polrok 2018)
 3. Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v správe zariadenia sociálnych služieb Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník (časť pozemku).
 4. Informatívna správa o výberových konaniach.
 5. Informácia o prebiehajúcej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú.
 6. Správa o zmenách v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 7. Informatívna správa o Koncepcii rozvoja sociálnych služieb.
 8. Informácia o príprave podujatia „Krídla túžby“ 2018.
 9. Informatívna správa o plnení vyhlášky č.210/2016 MZ SR
 10. Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2018 – Program 3 „Sociálne služby“ – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi podľa VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.

 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 01.08.2018 / Aktualizované: 14.08.2018 HoreTlačiť