Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (01.06.2018)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 01. jún 2018 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, kontrolná miestnosť odboru financií Úradu PSK  (III. podlažie č. d. 303)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Opatrenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja o úprave súm úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle úplného znenia VZN PSK č. 28/2012.
 3. Dofinancovanie investičných akcií v rámci iniciatívy Elena a kapitálové výdavky na rok 2018.
 4. Sumárny prehľad žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Výzvy Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2018 v zmysle VZN PSK č.57/2017 v platnom znení.
 5. Informácia o priemerných bežných výdavkoch a priemerných bežných príjmoch za rok 2017 za zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 6. Informácia o výške finančného príspevku prideleného neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na rok 2018.
 7. Rôzne
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

 

 Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.05.2018 / Aktualizované: 28.05.2018 HoreTlačiť