Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (24.04.2018)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 24. 04. 2018 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, kontrolná miestnosť odboru financií Úradu PSK  (III. podlažie č. d. 303)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č.44/2014 a VZN PSK č.50/2015.
 4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parc.č.KNC 1015/1 katastrálne územie Giraltovce (Domov sociálnych služieb, Kukorelliho 17, Giraltovce
 5. Informácia o žiadostiach neverejných poskytovateľov o poskytnutie finančných príspevkov na poskytovanie sociálnych služieb z rozpočtu PSK
 6. Rôzne
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

 

 Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 13.04.2018 / Aktualizované: 09.05.2018 HoreTlačiť