Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK (13.02.2018)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 13. 02. 2018 o 12:30 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, kontrolná miestnosť odboru financií Úradu PSK  (III. podlažie č. d. 303)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Rozpis preddavkov finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení na I. polrok 2018
 4. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2018 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010 v platnom znení
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

 

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie

PhDr. Margita Poptrajanovski, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 12.02.2018 / Aktualizované: 12.02.2018 HoreTlačiť