Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

6. Zasadnutie komisie RR a CR ZPSK (18.11.2014)

Termín zasadnutia: 18.11.2014 o 14:00 hod.
Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. poschodí

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Informácia o analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Prešov, Humenné, Medzilaborce, Snina a Stropkov a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
 4. Informácia o implementácii projektov v rámci výzvy Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4: Regenerácia sídiel, opatrenia 4.1:
  a) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020
  b) Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja
  c)Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
  d) Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja
  e) Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja
  f) Územný plán Prešovského samosprávneho kraja – I. etapa.
 5. Informácia o aktuálnom stave Regionálnej integrovanej územnej stratégie.
 6. Návrh na realizáciu inovačných vouchrov v PSK.
 7. Rôzne
 8. Záver

 

 

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 18.11.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť