Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

18. zasadnutie Komisie RR a CR (06.06.2017)

 

Termín zasadnutia: 06. 06. 2017 o 13:00 hod. 
Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, schválenie programu, určenie overovateľa uznesení a zápisnice.
 3. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2016.
 4. Informácia o stave realizácie aktivít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov PSK.
 5. Rôzne.
 6. Záver. 

 

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš, v. r.
sekretár komisie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 31.05.2017 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť