Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenie č. 18/2012

Prešovský samosprávny kraj

UZNESENIE č. 18/2012

zo zasadnutia Komisie dopravy pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja

zo dňa 22.3.2012

 

Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja:

A. Schvaľuje

1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Františka Vaška.

B. Odporúča

Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10, ods. 9 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

1. schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) na pozemku registra KN-C číslo parcely 298 s výmerou 515 m2 v k. ú. Ulič pre oprávneného GVP, spol. s r.o. za jednorazovú odplatu vo výške 205,00 € spočívajúce v povinnosti budúceho povinného PSK
a) strpieť uloženie vodovodnej prípojky,
b) umožniť po dohode vstup na dotknutý pozemok oprávnenému z vecného bremena, alebo ním určeným osobám za účelom opravy, údržby a rekonštrukcie vodovodnej prípojky,

2. uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve PSK na pozemku registra KN C 7138/1 o celkovej výmere 40 724 m2 v k. ú. Levoča, ktorý sa nachádza pod cestou II/533. Rozsah vecného bremena a odplata za jeho zriadenie budú presne stanovené v zmluve o zriadení vecného bremena na základe geometrického plánu dokončenej stavby a znaleckého posudku vypracovaného po dokončení stavby na náklady investora stavby, Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice.,

3. uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve PSK na realizáciu stavebných objektov SO1 – kanalizačná prípojka a SO2 – vodovodná prípojka, ktoré budú umiestnené na časti parcely KN C č. 4268, k. ú. Bardejov v zábere cca 14 m2 (presná špecifikácia záberu bude určená geometrickým plánom) pre budúceho oprávneného spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava za jednorazovú úhradu vo výške určenej znaleckým posudkom.

 

C. Odporúča


Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť:

1. prenájom z dôvodu osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Ivete Janovčíkovej a Matúšovi Janovčíkovi rodinný dom zapísaný na liste vlastníctva č. 14446 – k.ú. Prešov vedenom správou katastra Prešov, parcela KN C č. 5076/1, parcela č. 5076/2, parcela č. 5076/3, súpisné číslo 2273 vo vlastníctve PSK. Celková výmera domu na prenájom predstavuje 200,44 m² (141,94 m² prízemie a 58,5 m² suterén)

Súčasťou prenajímaného majetku sú aj :

 • pozemok KN C 5075 o výmere 152 m² - druh pozemku : záhrady, vedený na LV 14446, k .ú. Prešov
 • pozemok KN C 5076/3 o výmere 61 m² - druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV 14446, k.ú. Prešov
 • plynová prípojka, elektrická prípojka, kanalizačná a vodovodná prípojka

Účelom je zabezpečenie dočasného bývania pre rodinu Janovčíkovu počas výstavby ich rodinného domu na zostávajúcej časti pozemku je uvoľnenie pozemku pre výstavbu cesty III/06815 na ulici Kuzmányho. Cieľom je pripravovaná realizácia zmeny usporiadania úsekov cesty I/68 a III/06815 z dôvodu potreby modernizácie a budovania cestnej siete so zámerom zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenia plynulosti dopravy a priepustnosti križovatiek, preto je navrhnuté nájomne vo výške 1,- € mesačne za predmet nájmu,

2. odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva obci Stakčín pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísané na liste vlastníctva č. 2211 – k.ú. Stakčín vedenom Správou katastra Snina , a to:
 - parcela KN C 638/7 o celkovej výmere 652 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- parcela KN C 638/8 o celkovej výmere 1546 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- parcela KN C 638/9 o celkovej výmere 246 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktoré budú slúžiť na verejnoprospešný účel obyvateľom a návštevníkom obce,

3. prenájom z dôvodu osobitného zreteľa do nájmu nájomcu obce Kapušany parcely KN-C 1371, KN-C 1587, KN-C 1697/3,KN-C 1697/4, KN-C 1703/2 zapísaných na LV 2346, v k.ú. Kapušany vo vlastníctve PSK, pričom výmera pozemkov na prenájom predstavuje 745,38 m² za účelom realizácie stavby „Kapušany – chodník ku mlyne“, ktorá bude slúžiť na verejnoprospešný účel za odplatu vo výške 1,- € ročne za predmet nájmu,

4. prenájom z dôvodu osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Obec Tokajík časť pozemku KN C 205, o celkovej výmere 8831 m², zapísaného na LV 293, k.ú. Tokajík vo vlastníctve PSK. Z toho parcelu KN C 205/2 o celkovej výmere 811 m² a parcelu KN C 205/3 o celkovej výmere 106 m² , pričom výmera pozemkov na prenájom predstavuje 917 m² za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia chodníkov“, ktorá bude slúžiť na verejnoprospešný účel za odplatu vo výške 1,- € ročne za predmet nájmu.

5. odpredaj do vlastníctva obci Zborov pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, a to:
- parcela KN C 1653/3 o celkovej výmere 801 m2, druh pozemku: zastávané plochy a nádvoria, vedená na LV 2456, k.ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov,
- novovytvorená parcela KN C 1653/7 o celkovej výmere 401 m2, ktorá je odčlenená od parcely KN-C 1563/1 o celkovej výmere 21 627 m2, druh pozemku: zastávané plochy a nádvoria, vedenej na LV 2456, k.ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov na základe geometrického plánu č. 43891543-61/2011, vypracovaný firmou ALBAGEO s.r.o. Zborov, zo dňa 18.11.2011 úradne overeného Správou katastra Bardejov pod č. 591/2011 zo dňa 28.11.2011.

6. z dôvodu návrhu na pretriedenie v cestnej sieti a dôvodu hodného osobitného zreteľa (prepojenie diaľnice D1 a cesty I/68 prostredníctvom dotknutej komunikácie III/068010) prevod cestného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK – cesta III/068010 – vysielač, privádzač D1 do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti za kúpnu cenu 1,- € v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácií uzavretej podľa § 289 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s §4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 13.3.2012 a to:
III/068010 Prešov – vysielač, privádzač D1 na úseku od uzlového bodu 3722A01800 po uzlový bod 3722A00305 a od uzlového bodu 372222A00305 po uzlový bod 3722A045

a) Mostné objekty: M 001 vpravo, staničenie uzlové 0,837
                              M 001B vpravo, staničenie uzlové 1,259
                              M 001C vľavo, staničenie uzlové 0,456
                              M 001A vľavo, staničenie uzlové 0,859
                              M 001D nad D1 staničenie uzlové 0,164
b) Priepust:        Evidenčné číslo: 001
c) Oporný múr: dĺžka 175 m obojstranne
d) Záchytné bezpečnostné zariadenie: zvodidla: 527 ks (2 228 m)
                                                               nadstavce nad zvodidla: 103 ks
                                                               zábradlie: 131 m
e) Zvisle dopravné značenie:  41 ks
f) Kanalizácia (dĺžka):              1,420 m
g) Kryt vozovky:                      bitúmen

7. zaradenie „Rekonštrukcie teplovodnej kotolne v areáli SÚC PSK, oblasť Bardejov “ s predpokladaným investičným nákladom 129 000,- € ( včítane PD ) do plánu investičných akcii v rámci kapitálových výdavkov na rok 2012.

8. zaradenie „Rekonštrukciu teplovodnej kotolne v areáli SÚC PSK, oblasť Prešov “ s predpokladaným investičným nákladom 143 000,- € ( včítane PD ) do plánu investičných akcii v rámci kapitálových výdavkov na rok 2012.


D. Žiada


1. SÚC PSK na základe vykonaných prehliadok ciest po zimnej údržbe ciest pripraviť podklady pre riešenie havarijného stavu úsekov ciest II. a III. tried PSK a predložiť ich na rokovanie najbližšieho Zastupiteľstva PSK.

E. Berie na vedomie

1. Informáciu o zámere majetkoprávne vysporiadať pozemky v rámci areálu strediska SÚC PSK - Záborské a zároveň odporúča pokračovať v započatých postupoch majetkoprávneho vysporiadania v súlade s platnými Zásadami pre hospodárenie a nakladanie s majetkom PSK.

2. Informáciu o stave prípravy podkladov pre odpredaj časti prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov areálu strediska SÚC PSK - Kežmarok pri dodržaní Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK pre susednú spoločnosť TAMI, a.s. Zároveň odporúča SÚC PSK dopracovať potrebné podklady pre predloženie návrhu na odpredaj.

 

Bardejov, 22.3.2012

 

Ing. Peter Sokol
predseda komisie

Za správnosť:
Ing. Václav Mihok, sekretár komisie

Za overovateľov:
Ing. František Vaško, člen komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: organizacia(at)vucpo.sk 

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 03.04.2012 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť