Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

 

Zloženie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Juraj Hurný juraj.hurny@kryha.sk
Podpredseda: Mária Kulanová obec.zb.dlhe@stonline.sk
Tajomník:    
Členovia - poslanci: Miroslav Čurilla
Ján Holinka
Vladimír Ledecký
Ján Mokoš
František Orlovský
hotelarkada@arkada.sk

starosta@vmnet.sk
primator@tatry.sk
primator@staralubovna.sk
Členovia - neposlanci: Ivan Benko
Martin Buranovský
Bibiána Dzurilová
Marcel Gallik
Adrián Kromka
Rastislav Mochnacký
 

WebJET Toolbar
DocID: 136 Edituj stránku
Zmenil:
Mgr. Nicole Removčíková
Dátum:
28.09.2009 10:18 

 

Ďalšie informácie:

Využívajúc možnosť danú ustanovením § 20 Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Zastupiteľstvo“) na svojom zasadnutí dňa 15.01.2002 schválením Organizačného poriadku krajskej samosprávy Prešovského samosprávneho kraja zriadilo i komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.

Na Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja dňa 30.01.2006 bolo prijaté uznesenie na základe ktorého bolo schválené zloženie komisie.

 1. Komisia má 13 členov, z toho 7 poslancov Zastupiteľstva PSK a 6 neposlancov.
 2. Členov komisie volí a odvoláva Zastupiteľstvo PSK.
 3. Predsedom a podpredsedom komisie je poslanec.
 4. Predsedu a podpredsedu komisie volí Zastupiteľstvo PSK
 5. Člen komisie sa môže vzdať členstva v komisii.
 6. Členovia komisie sú za svoju účasť v komisii odmeňovaní na základe zásad odmeňovania poslancov a členov komisií PSK, ktoré prijalo Zastupiteľstvo PSK na svojom zasadnutí dňa 12.08.2003 uznesením č. 141/2003.
 7. Komisia zasadá spravidla raz mesačne, prípadne podľa potrieb alebo na požiadanie aspoňjednej tretiny jej členov.
 8. Zasadnutí komisie sa zúčastňujú:

a) členovia komisie,

b) sekretár,

c) zapisovateľ,

d) prizvaní zamestnanci odboru regionálneho rozvoja a CR, prípadne iných odborov na základe rozhodnutia predsedu komisie,

e) prizvaní odborníci z praxe na základe rozhodnutia predsedu komisie.

 • Základné činnosti komisie:

a) Komisia je odborným a iniciatívnym garantom regionálneho rozvoja na území Prešovského samosprávneho kraja.

b) Komisia RR a CR v spolupráci s odborom RR a CR koordinuje a informuje o činnostiach v oblasti regionálneho rozvoja na území Prešovského samosprávneho kraja.

c) Komisia RR a CR koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje činnosť odboru RR a odboru CR úradu PSK.

d) Komisia RR a CR posudzuje stratégiu regionálnej politiky Prešovského samosprávneho kraja predkladanú na schválenie Zastupiteľstvu PSK.

e) Komisia RR a CR iniciuje prípravu a implementáciu strategických materiálov, štúdií, stratégií, koncepčných plánov a pod. v oblasti regionálneho rozvoja na území Prešovského samosprávneho kraja.

f) Komisia RR a CR iniciuje prípravu a implementáciu grantových schém a výziev v oblasti regionálneho rozvoja na území Prešovského samosprávneho kraja.

g) Komisia RR a CR posudzuje rozvojové zámery programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja predkladané na schválenie Zastupiteľstvu PSK.

h) Komisia RR a CR posudzuje program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja predkladané na schválenie Zastupiteľstvu PSK.

i) Komisia RR a CR posudzuje program rozvoja cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja predkladané na schválenie Zastupiteľstvu PSK.

j) Komisia RR a CR posudzuje rozpočet PSK v oblasti regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja predkladané na schválenie Zastupiteľstvu PSK.

k) Komisia RR a CR posudzuje program rozvoja medzinárodnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja predkladané na schválenie Zastupiteľstvu PSK.

l) Komisia RR a CR sa vyjadruje k rozvojovým koncepciám Prešovského samosprávneho kraja po posúdení v dotknutých komisiách predkladané na schválenie Z PSK.

m) Komisia RR a CR posudzuje projekty regionálneho rozvoja, ktoré sú predkladané na schválenie Zastupiteľstvu PSK.

n) Komisia RR a CR posudzuje projekty regionálneho rozvoja vypracované podnikateľskými subjektami, obcami a ich združeniami a ostatnými subjektami, ktoré sú predkladané Úradu PSK.

 • Komisia predkladá Zastupiteľstvu na schválenie relevantné materiály a dokumenty uvedené v predchádzajúcom bode.
 • Komisia plní tieto ďalšie úlohy:

a) Navrhuje Úradu PSK a Zastupiteľstvu PSK opatrenia na skvalitnenie činnosti odboru RR a odboru CR úradu PSK.

b) Navrhuje na schválenie Zastupiteľstvu PSK zástupcov PSK v riadiacich a monitorovacích výborov na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

c) Navrhuje na schválenie Zastupiteľstvu PSK zástupcov PSK v pracovných a hodnotiacich komisiách a iných inštitúciách a orgánoch pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja, v ktorých má PSK zastúpenie.

d) Podľa potreby iniciuje monitoring okresov a ich potrieb v oblasti regionálneho rozvoja na území Prešovského samosprávneho kraja.

e) Podľa potreby iniciuje vypracovanie a implementáciu regionálnych operačných programov a sektorových operačných programov.

f) Koordinuje alebo iniciuje spoluprácu a realizované činnosti v oblasti regionálneho rozvoja na území Prešovského samosprávneho kraja.

g) Monitoruje a vyhodnocuje činnosti hlavných aktérov regionálneho rozvoja na území Prešovského samosprávneho kraja, ako aj iné relevantné inštitúcie a orgány pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja.

 • Komisia spolupracuje najmä s (so):

a) štátnou správou,

b) samosprávou miest a obcí,

c) komisiami Zastupiteľstva PSK,

d) regionálnymi rozvojovými agentúrami,

e) regionálnymi poradenskými a informačnými centrami,

f) nadáciami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami,

g) centrami prvého kontaktu,

h) expertmi v oblasti regionálneho rozvoja,

i) inými relevantnými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť