Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

9. zasadnutie Z PSK (23.10.2023)

9. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 23. október 2023

Dátum a miesto konania

23. október 2023 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na 9. zasadnutie Z PSK 23.10.2023 na stiahnutie (PDF, 250 kB)

Program a materiály zasadnutia

Zverejnené 17.10.2023

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2023. 4
4. Informatívna správa o predložených návrhoch na udelenie Ceny PSK v roku 2023 2
5. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 6/PSK/2023. 1
6. Zriadenie rozpočtovej organizácie PSK s názvom Centrum podpory PSK. 1
7. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na obdobie školského roka 2024/2025. 1
8. Operačný plán zimnej údržby ciest na území PSK na obdobie 2023 – 2024. 2
9. Informatívna správa o výsledku výberového konania na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa Vihorlatského múzea v Humennom. 1
10. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 816/2021 zo dňa 18. 10. 2021 z dôvodu potreby predfinancovania projektov kultúrnych organizácií v rámci výzvy REACT zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19. 1
11. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (pozemky pod trafostanicou VSD, a. s., k. ú. Lomnička) 1
12. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (nájomca Centrum poradenstva a prevencie, Poprad) 1
13.A Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 v znení uznesenia č. 68/2023 zo dňa 13. 2. 2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - nadobudnutie. (k. ú. Čemerné) 1
13.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku - nadobudnutie. (pozemky v areáli SÚC PSK,oblasť Humenné, k. ú. Humenné) 1
13.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku - nadobudnutie. (pre stavbu "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Hertník - Kľušovská Zábava,II. etapa", k. ú. Kľušov) 1
13.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku - nadobudnutie. (pre stavbu "II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica", k. ú. Veľká Lomnica) 1
14. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 178/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, (SPŠ drevárska, k. ú. Ľubotice). 1
15. Neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzická likvidácia hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK. 1
16. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a vstup do projektu v rámci Plánu obnovy: Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie. 1
17. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 567/2017 zo dňa 22. 8. 2017 v znení uznesenia č. 149/2018 zo dňa 10. 12. 2018 – zmena sídla a doplnenie predmetu činnosti Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 1
18. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 247/2023 z 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK konaného dňa 28. 8. 2023 1
19. Výzva vláde SR k pomoci po zemetrasení. 1
20. Interpelácie poslancov. 0
21. Záver. 0
Nájdených 24 záznamov.
 

 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Videozáznamy z predchádzajúcich zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 17.10.2023 / Aktualizované: 17.10.2023 HoreTlačiť