Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

7. zasadnutie Z PSK (26.6.2023)

7. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 26. jún 2023

Dátum a miesto konania

26. jún 2023 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na 7. zasadnutie Z PSK 26.6.2023 na stiahnutie (PDF, 215 kB)

Program a materiály zasadnutia

Aktualizované 23.6.2023 

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
3. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 4/PSK/2023 1
4. Zásady rozpočtového procesu PSK 2
5. Rozdelenie dotácií vo Výzve poslancov PSK pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 7
6. Informácia o zrealizovanom diele „Identifikácia odpadov uložených v Odkalisku Poša“ – výsledky akreditovaných analytických rozborov a záverečná správa 1
7. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK (IPC, ARR PSK) 1
8. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2022 1
9. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2022 2
10. Zlúčenie Domova sociálnych služieb v Brezovičke s Domovom sociálnych služieb v Legnave 1
11. Informácia o uvoľnení z funkcie a skončení pracovného pomeru riaditeľky CSS Slnečný dom 1
12.A Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 43/2023 zo dňa 13. 2. 2023 v znení uznesenia č. 141/2023 zo dňa 15. 5. 2023 k schváleniu prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu debarierizácie budov vybraných stredných škôl v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 1
12.B Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 140/2023 zo dňa 15. 5. 2023 k schváleniu prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu debarierizácie budov vybraných stredných škôl v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR,kód:06I01-20-V01. 1
13. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a mestom Lipany) 1
14.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca Aves Education, o. z.) 1
14.B Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 143/2014 zo dňa 9. 12. 2014 k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca ÚPSVaR) 1
15. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK (k. ú. Stará Ľubovňa) 1
16.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Mlynica) 1
16.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Veľká Franková) 1
16.C Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 839/2021 zo dňa 18. 10. 2021 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Matiašovce) 1
16.D Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1051/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Ďurďoš) 1
17.A Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 73/2023 zo dňa 13. 2. 2023 a schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS Sabinov, Kukučínova) 1
17.B Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021, č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 989/2022 zo dňa 13. 6. 2022, č. 71/2023 zo dňa 13. 2. 2023 a schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS drevárska) 1
17.C Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 883/2021 zo dňa 6. 12. 2021 v znení uznesenia č. 988/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS Kučín nad Ondavou) 1
17.D Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 696/2021 zo dňa 29. 3. 2021 v znení uznesení č. 881/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 991/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS Školský internát Sabinov) 1
18. Neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzická likvidácia hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK 1
19. Návrh na vstup PSK do Združenia Euroregión TATRY 1
20. Stanovisko PSK k návrhu Ministerstva zdravotníctva SR na zrušenie pevných bodov pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v spádovom území Sabinov a Medzilaborce. 1
21. Zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ 8
22. Interpelácie poslancov. 0
23. Záver. 0
Nájdených 31 záznamov.
 

 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 21.06.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť