Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

6. zasadnutie Z PSK (15.5.2023)

6. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 15. máj 2023

Dátum a miesto konania

15. máj 2023 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na 6. zasadnutie Z PSK 15.5.2023 aktualizovaná na stiahnutie (PDF, 252 kB)

Program a materiály zasadnutia

Aktualizované 15.5.2023 

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2023 1
4. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 3/PSK/2023 1
5. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 35/2023 zo dňa 13. 2. 2023 k Výzve predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
6. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 36/2023 zo dňa 13. 2. 2023 k Výzve poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
7. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 37/2023 zo dňa 13. 2. 2023 k Výzve Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
8. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 1
9.A Schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Zmluve o úverovom rámci č. 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a. s. 2
9.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu uzavretia Dodatku č. 1 k Zmluve o úverovom rámci č. 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a. s. 1
10. Informácia o aktuálnom stave Územného plánu PSK 1
11. Schválenie zapojenia sa PSK do národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“ 1
12. Schválenie prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 1
13. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 43/2023 zo dňa 13. 2. 2023 1
14. Schválenie predloženia žiadosti Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v rámci Plánu obnovy „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ 1
15.A Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 zo dňa 9. 5. 2022 v znení uznesení č. 1020/2022 zo dňa 30. 8. 2022 a č. 40/2023 zo dňa 13. 2. 2023 za účelom realizácie projektu "Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul. č. 5, č. UZPF 287/1, Veľký kaštieľ - stavebná obnova interiéru" 1
15.B Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 14/2022 zo dňa 12. 12. 2022 za účelom realizácie projektu "Obnova hradu Ľubovňa - rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby a 3. nádvoria" 1
15.C Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 446/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“ 1
16. Výročná správa IDS Východ, s. r. o., za rok 2022. 1
17. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1043/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k nájmu nehnuteľného majetku - prípad hodný osobitného zreteľa (k. ú. Veľká, Železnice SR) 1
18.A Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 958/2022 zo dňa 4. 4. 2022 (k. ú. Vranov nad Topľou) 1
18.B Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 722/2021 zo dňa 3. 5. 2021 (Pusté Pole) 1
18.C Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1087/2022 zo dňa 17. 10. 2022 (k. ú. Vyšné Raslavice) 1
18.D Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 (k. ú. Čemerné) 1
18.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Petrovany) 1
19. Súhlas na nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom 1
20.A Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ 1
20.B Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň“ 1
20.C Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ 1
21. Rôzne 0
22. Interpelácie poslancov. 0
23. Záver. 0
Nájdených 32 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 5.05.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť