Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

5. zasadnutie Z PSK (17.4.2023)

5. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 17. apríl 2023

Dátum a miesto konania

17. apríl 2023 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na 5. zasadnutie Z PSK 17.4.2023 na stiahnutie (PDF, 247 kB)

Program a materiály zasadnutia

Zverejnené 12.4.2023

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
3.A Záverečný účet PSK za rok 2022 1
3.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2022 1
3.C Správa Výboru pre audit PSK za rok 2022 1
4. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2023 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2023 1
5. Návrh na schválenie uzatvorenia úverovej zmluvy so spoločnosťou National Development Fund II, a. s., pod holdingom Slovak Investment Holding, a. s. 1
6. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi PSK (SR) a Zakarpatskou oblastnou radou (UA) 1
7. Informatívna správa o vydávaní a distribúcii novín PSK "POkraji" 1
8. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020 1
9. Znenie zmluvy a stanov Ekonomickej siete regiónov Trojmoria a slávnostný podpis zmluvy v máji 2023 v Lubline (Poľsko) 1
10. Stratégia PSK pre mládež na roky 2023 – 2028 s výhľadom do roku 2033 1
11. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR 1
12.A Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične Gymnázia T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 1
12.B Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-DP-PO2-SC399020011-2022-107 1
12.C Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt v rámci Plánu obnovy "Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ 1
13. Informatívna správa o činnostiach IDS Východ, s. r. o. 1
14. Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022 1
15. Navýšenie oprávnených výdavkov a spolufinancovania projektov z dôvodu schválených dodatočných príspevkov. 6
16.A Zámer vstupu do projektu na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions spolufinancovaných z IROP. 1
16.B Zámer vstupu do projektu na prípravu regionálnych projektov spolufinancovaných z IROP 1
17. Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 6
18. Schválenie účasti PSK v projekte SIRM v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
19. Návrh na voľbu členov Správnej rady a člena Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o. 1
20. Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 1
21.A Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca Východoslovenská distribučná, a. s.) 1
21.B Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca mesto Kežmarok) 1
21.C Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (ukončenie nájmu pre nájomcu Slovenský zväz silových športov) 1
22.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 760/2021 zo dňa 21. 6. 2021 (k. ú. Solivar) 1
22.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Vranov nad Topľou - LV č. 4114, 5295) 1
22.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Vranov nad Topľou - LV č. 5803) 1
22.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Fulianka) 1
22.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Kapušany) 1
22.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Čemerné) 1
22.G Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Vranov nad Topľou LV č. 2094, 5782, 5842, 1863) 1
23. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (pozemky v k. ú. Orlov) 1
24.A Schválenie investičnej akcie a finančného krytia výdavkov nad rámec NFP z rozpočtu PSK – Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov. 1
24.B Schválenie investičnej akcie „Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku“. 1
25. Návrh na voľbu podpredsedu PSK, jeho pracovného úväzku a mesačnej odmeny 1
26. Informatívna správa o výsledku výberových konaní na obsadenie pozícií riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Vihorlatská hvezdáreň v Prešove, Šarišské múzeum v Bardejove, Krajská galéria v Prešove 1
27. Prehodnotenie zaradenia Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. a Nemocnice Snina, s. r. o., do siete nemocníc z hľadiska geografickej dostupnosti 1
28. Interpelácie poslancov. 0
29. Záver. 0
Nájdených 43 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 12.04.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť