Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. zasadnutie Z PSK (13.2.2023)

4. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 13. februára 2023

Dátum a miesto konania

13. február 2023 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na 4. zasadnutie Z PSK 13.2.2023 na stiahnutie (PDF 260 kB)

Program a materiály zasadnutia

Zverejnené 6.2.2023

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca 1
3. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2022 4
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za II. polrok 2022 1
6. Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK 1
7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2023 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2023 1
8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
9.A Návrh na schválenie prijatia úveru na financovanie mostného a cestného programu SÚC PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s. 2
9.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu na schválenie prijatia úveru na financovanie mostného a cestného programu SÚC PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s. 1
10.A Schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 1
10.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu predloženia žiadosti na poskytnutie podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 1
11. Schválenie návrhu na zloženie výboru pre audit 1
12.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 616/2020 zo dňa 14. 12. 2020 k návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti FTA, s. r.o. a prevzatiu záväzku na nový peňažný vklad 1
12.B B)Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove C))Návrh na schválenie financovania výstavby štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove 3
13. Návrh VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 2
14. Výzva predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
15. Výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
16. Výzva Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
17.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 275/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k implementácii Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK - schválenie a financovanie technickej pomoci. 2
17.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesenia č. 936/2022 zo dňa 4. 4. 2022 k pasportizácii cykloturistických trás okresov v územnej pôsobnosti PSK. 2
17.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 zo dňa 9. 5. 2022 v znení uznesenia č. 1020/2022 zo dňa 30. 8. 2022. 1
18. Návrh VZN PSK č. ../2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 2
19. Návrh VZN PSK č. ../2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 1436/3, Humenné ako súčasť Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné 1
20. Schválenie prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 2
21. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt v rámci Plánu obnovy „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ 1
22. Návrh VZN PSK č. ../2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
23. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2023 pre subjekty vykonávajúce patrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení 1
24. Voľba zástupcov samosprávneho kraja za členov výborov pre otázky zamestnanosti 1
25. Návrh na zmenu členov Správnej a Dozornej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny 1
26. Zámer vstupu do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“ 1
27. Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 10
28. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná štruktúra v rámci výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP, 3. kolo 1
29.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (k. ú. Červenica pri Sabinove) 1
29.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (zámena PSK s mestom Prešov) 1
30. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (k. ú. Vranov nad Topľou, pre nájomcu mesto Vranov nad Topľou) 1
31.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Stropkov) 1
31.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Petrovany) 1
31.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Tatranská Lomnica) 1
31.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021 (k. ú. Haligovce) 1
31.E Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 (k. ú. Čemerné) 1
31.F Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 958/2022 zo dňa 4. 4. 2022 (k. ú. Vranov nad Topľou) 1
31.G Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 839/2021 zo dňa 18. 10. 2021 (k. ú. Matiašovce) 1
32.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021, č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 989/2022 zo dňa 13. 6. 2022 (k. ú. Ľubotice, SPŠ drevárska) 1
32.B Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021, č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021, č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 990/2022 zo dňa 13. 6. 2022 (OVS Sabinov, Kukučínova) 1
32.C Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (SŠ Sabinov) 1
33. Návrh na neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK 1
34. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným s nepeňažným vkladom (k. ú. Humenné, DUMIRO, s. r. o.) 1
35.A Schválenie finančného krytia výdavkov projektu financovaného z IROP a z rozpočtu PSK – Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov 1
35.B Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“ 1
35.C Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ – Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 1
35.D Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“. 1
36. Návrh na odvolanie a voľbu členov Správnej rady a členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o. 1
37. Stanovisko k optimalizácii siete nemocníc v územnej pôsobnosti PSK z hľadiska geografickej dostupnosti 1
38. Interpelácie poslancov 0
39. Záver 0
Nájdených 56 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 06.02.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť