Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

40. zasadnutie Z PSK (17.10.2022)

40. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 17. októbra 2022

Dátum a miesto konania

17. októbra 2022 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na stiahnutie 40. zasadnutie 17.10.2022 (PDF, 258 kB) 

Program a materiály zasadnutia

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2023. 1
4. Návrh na udelenie Cien PSK. 1
5. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 3
6. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na obdobie školského roka 2023/2024. 1
7. Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Kračúnovce 277, Giraltovce ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov. 2
8. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR. 1
9. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
10. Informatívna správa o projekte „Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“. 1
11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 911/2022 zo dňa 7. 2. 2022. 1
12. Schválenie účasti PSK v projekte „Spoločne v poľsko-slovenskom pohraničí“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
13. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 - 2030. 1
14. Informatívna správa o pokračovaní projektu Svetlo z východu a témy pútnického turizmu na území PSK. 1
15. Informatívna správa o príprave Akčného plánu rozvoja rómskych komunít na území PSK formou integrovaného projektového balíka „Quo vadis, Romale?“ 1
16. Informatívna správa o projekte „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“. 1
17. Informatívna správa o strategickom dokumente Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK. 1
18. Informatívna správa o projektovom zámere „LIFE 2022 – Prispôsobenie sa zmene klímy“. 2
19. Informatívna správa o činnostiach IDS Východ, s. r. o. 1
20. Návrh na schválenie Operačného plánu zimnej údržby ciest na území PSK pre obdobie 2022 – 2023. 2
21. Nájom hnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
22. Vyradenie nehnuteľného majetku Ruská Volová – Ulič II/566 a Ulič – št. hr. UA II/558 – vyradenie cestného telesa z cestnej siete ciest II. a III. triedy, rekultivácia. 1
23. Vyradenie nehnuteľného majetku Vyšná Olšava III/3574 – vyradenie cestného telesa z cestnej siete ciest II. a III. triedy, rekultivácia. 1
24. Návrh usporiadania cestnej siete (Korunková III/3578). 1
25. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 649/2021 zo dňa 15. 2. 2021. 1
26. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 821/2021 zo dňa 18. 10. 2021, č. 872/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 916/2022 zo dňa 7. 2. 2022, č. 940/2022 zo dňa 4. 4. 2022, 997/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a č. 1025/2022 zo dňa 30. 8. 2022. 1
27. Súhlas na začatie obstarávania investičných akcií financovaných z programov IROP a Interreg VI-A. 1
28.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Humenné) 1
28.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Levoča) 1
28.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30. 8. 2020 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a mestom Prešov) 1
28.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Kručov) 1
28.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Starina) 1
28.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Zámutov) 1
28.G Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany) 1
29.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 437/2012 zo dňa 11. 12. 2022 k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 1
29.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Železnice SR) 1
30.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Raslavice) 1
30.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Zámutov) 1
30.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 612/2020 zo dňa 14. 12. 2020 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Bartošovce) 1
31. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. (k. ú. Svidník, M. Pašeň - MIJA) 1
32. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 826/2021 zo dňa 18. 10. 2021 k súhlasu s nakladaním akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 1
33. Schválenie finančného krytia výdavkov projektov financovaných z IROP a z rozpočtu PSK. 1
34. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
35. Interpelácie poslancov. 0
36. Záver. 0
Nájdených 45 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 24.08.2022 / Aktualizované: 16.11.2022 HoreTlačiť