Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

39. zasadnutie Z PSK (30.08.2022)

39. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 30. august 2022

Dátum a miesto konania

30. august 2022 (utorok) o 10.00 hod.

Pozvánka na stiahnutie 39. zasadnutie 30.8.2022 (PDF, 168 kB) 

Program a materiály zasadnutia

Zverejnené 24.8.2022

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za I. polrok 2022. 1
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2022. 1
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2022. 1
6. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 2
7. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2022. 2
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 966/2022 zo dňa 9. 5. 2022. 5
9. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 978/2022 zo dňa 13. 6. 2022. 5
10. Rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1
11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 893/2021 zo dňa 6. 12. 2021. 1
12. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 1
13. Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020. 1
14. Informatívna správa k najmenej rozvinutým okresom v PSK. 1
15. Informatívna správa o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky ku dňu 31. 7. 2022. 1
16. Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 1
17. Správa o činnosti Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2021. 4
18. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2021. 1
19. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2021. 2
20. Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 3
21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 zo dňa 9. 5. 2022. 1
22. Vyúčtovanie zálohových platieb za prímestskú autobusovú dopravu v PSK za I. polrok 2022. 1
23. Problematika železničnej osobnej dopravy na území východného Slovenska. 1
24. Schválenie člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 1
25. Zámer vstupu do projektu „Diagnostika vybraných mostných objektov v PSK“. 1
26. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 864, 865, 866/2021 zo dňa 6. 12. 2021. 1
27.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (zámena medzi PSK a mestom Prešov) 1
27.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (zámena medzi PSK a Rímskokatolíckou farnosť sv. Mikuláša) 1
27.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (v správe Školy umeleckého priemyslu v Prešove) 1
27.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (v správe DSS v Giraltovciach) 1
27.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (správe SOŠ J. A. Baťu vo Svite) 1
27.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (do vlastníctva obce Vlková) 1
27.G Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (do vlastníctva obce Roškovce) 1
27.H Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (Vyšný Kručov III/3503) 1
27.I Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (úsekový odpojovač) 1
27.J Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (svetelná signalizácia) 1
27.K Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (bezpečnostné prvky) 2
27.L Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Červeňáková) 1
27.M Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Bašista, Červeňáková) 1
27.N Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Germičová) 1
27.O Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Sekáčová) 1
27.P Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Halčišáková) 1
27.R Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Gáll) 1
28. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Železnice SR) 1
29.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021. (k. ú. Haligovce) 1
29.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 889/2021 zo dňa 6. 12. 2021. (k. ú. Krušinec) 1
29.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 544/2020 zo dňa 24. 8. 2020. (k. ú. Stropkov) 1
29.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (ACTIVE ZONE - Stredná športová škola v Poprade) 1
29.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Zlatník) 1
29.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Lendak) 1
29.G Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Petrovany, Záborské) 1
29.H Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Ďurďoš) 1
30. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (lokalita Hôrky IBV - k. ú. Orkucany) 1
31. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK. 2
32. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019 v znení uznesenia č. 524/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
33. Schválenie finančného krytia projektov financovaných IROP a z rozpočtu PSK. 1
34. Interpelácie poslancov. 0
35. Záver. 0
Nájdených 58 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 24.08.2022 / Aktualizované: 17.10.2022 HoreTlačiť