Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

38. zasadnutie Z PSK (13.6.2022)

38. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 13. jún 2022

Dátum a miesto konania

13. jún  2022 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na stiahnutie 38. zasadnutie 13.6.2022 (PDF, 138 kB) 

Program a materiály zasadnutia

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Voľba hlavného kontrolóra PSK. 1
3. Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2022. 1
4. Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Zátišie Snina. 1
5. Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Legnave. 1
6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 2
7. Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 858/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región. 1
9. Návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región. 1
10. Návrh na schválenie dodatočného navýšenia finančných prostriedkov z rozpočtu PSK na riadenie strešných projektov Programu Interreg V - A PL – SR 2014 – 2020. 1
11. Schválenie účasti PSK v projekte PUMA v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
12. Schválenie účasti PSK v projekte „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život“ v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
13. Schválenie účasti PSK v projekte ORIGINN v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
14.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Lackovce) 1
14.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (MH Invest, s. r. o. - Priemyselný park Sabinov) 1
15.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Ministerstvo kultúry SR) 1
15.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (mesto Prešov) 1
15.C Nájom nehnuteľného majetku. (Súhlas s investíciou a uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Keraming, a. s.a PSK) 1
16.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 883/2021 zo dňa 6. 12. 2021. (budova školských dielní s pozemkom, k. ú. Kučín nad Ondavou) 1
16.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021 a č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021. (SPŠ drevárska, k. ú. Ľubotice) 1
16.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesení č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021 a č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021. (OVS, Kukučínova, Sabinov) 1
16.D Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 696/2021 zo dňa 29. 3. 2021 a č. 881/2021 zo dňa 6. 12. 2021 (Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov). 1
17.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 762/2021 zo dňa 21. 6. 2021. (k. ú. Prešov - Prešov Park 1, s. r. o.) 1
17.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 761/2021 zo dňa 21. 6. 2021. (k. ú. Prešov - Prešov Park 2, s. r. o.) 1
17.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 755/2021 zo dňa 21. 6. 2021. (k. ú. Prešov - J. Jurášek) 1
17.D Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 517/2020 zo dňa 22. 6. 2020 a schválenie majetkového prevodu nehnuteľného majetku. (k. ú. Prešov - RoTTeL Energy, s. r. o.) 1
18. Schválenie účasti PSK v projekte Moderné technológie v PSK v rámci výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vrátane spolufinancovania projektu. 1
19. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 253/2019, č. 254/2019 zo dňa 17. 6. 2019 a č. 283/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 1
20. Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP Poloniny. 1
21. Interpelácie poslancov. 0
22. Záver. 0
Nájdených 31 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 28.04.2022 / Aktualizované: 31.08.2022 HoreTlačiť