Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

35. zasadnutie Z PSK (4.4.2022)

35. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 4. apríl 2022

Dátum a miesto konania

4. apríl  2022 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na stiahnutie 35. zasadnutie 4.4.2022 (PDF, 35 kB) 

Program a materiály zasadnutia

Zverejnené: 31.3.2022

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Návrh na odvolanie riaditeľa Krajskej galérie v Prešove. 1
3. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
4. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 2
5. Návrh VZN PSK č. ../2022 o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 1
7. Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK iniciatívy Catching-up Regions IV (CuRI IV.). 1
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 1
9. Návrh na financovanie Technického sekretariátu Rady partnerstva. 1
10. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 1
11. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2021. 1
12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2019 zo dňa 17. 6. 2019 – projekt „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné“. 1
13. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska ako súčasti Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR. 1
14. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 1
15.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (mesto Stará Ľubovňa) 1
15.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Sedliská) 1
15.C Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi MH Invest, a. s. a PSK. (k. ú. Orkucany) 1
15.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Konkoľ, Tiritová) 1
15.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Vlkolinská) 1
15.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Benková) 1
16.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník) 1
16.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 292/2019 zo dňa 26. 8. 2019 . prípad hodný osobitného zreteľa. 1
17.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Bajerov) 1
17.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 468/2017 zo dňa 21. 2. 2017 1
17.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Zlatník) 1
17.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Petrovany, Močarmany) 1
17.E Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Levoča a PSK. 1
17.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.(trafostanica k. ú. Humenné) 1
17.G Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Čemerné) 1
17.H Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Vranov nad Topľou) 1
18. Informácia o zaslaní výzvy Slovenskému pozemkovému fondu. 1
19. Informácia o vízii novej nemocnice v Humennom. 2
20. Rôzne. 0
21. Interpelácie poslancov. 0
22. Záver. 0
Nájdených 35 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 18.01.2022 / Aktualizované: 31.03.2022 HoreTlačiť