Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

33. zasadnutie Z PSK (7.2.2022)

33. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 7. február 2022

Dátum a miesto konania

7. február  2022 (pondelok) o 10.00 hod. - formou videokonferencie

Pozvánka na stiahnutie 7.2.2022 (PDF, 49 kB) 

Program a materiály zasadnutia

Aktualizované: 7.2.2022 , 8:54

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za II. polrok 2021. 1
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2021. 1
5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 2
6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
7. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti. 1
8. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2022 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 1
9. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68. 2
10. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“ a schválenie spolufinancovania. 1
11.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 863/2021 zo dňa 6. 12. 2021. 2
11.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 864/2021 zo dňa 6. 12. 2021. 2
11.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 865/2021 zo dňa 6. 12. 2021. 2
11.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 866/2021 zo dňa 6. 12. 2021. 2
11.E Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 283/2019 zo dňa 26. 8. 2019 – projekt „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča“. 1
11.F Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 645/2021 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Krajského múzea v Prešove „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 2
12. Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. 2
13. Informatívna správa k pasportizácii cykloturistických trás v Prešovskom kraji v roku 2021 za okresy Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou. 1
14.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Lopúchov). 2
14.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Štrba). 2
14.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Kvakovce). 1
15.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Úrad pre verejné obstarávanie) 4
15.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Environmentálny fond) 4
15.C Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (honorárny konzulát Poľskej republiky) 3
16. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. 3
17.A Rôzne: Doplatok k Zmluve o službách vo verejnom záujme - zabezpečenie OOPP a dezinfekcie v prímestskej autobusovej doprave. 1
17.B Rôzne: Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov PSK a členov komisií - neposlancov. 2
18. Interpelácie poslancov. 0
19. Záver. 0
Nájdených 29 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 18.01.2022 / Aktualizované: 07.02.2022 HoreTlačiť