Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

30. zasadnutie Z PSK (18.10.2021)

30. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 18. október 2021

Dátum a miesto konania

18. október 2021 (pondelok) o 10.00 hod. -  videokonferencia (online)

formát PDF Program 30. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (140 kB)

Program a materiály zasadnutia

Zverejnené: 11.10.2021, aktualizované 13:10.2021

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh na udelenie Cien PSK. 1
4. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 3
5. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2022/2023. 2
6. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68. 2
7. Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych organizácií v súvislosti s pandémiou COVID-19. 2
8. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia ZPSK č. 646/2021 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 2
9. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenie sociálnych služieb CSS Zátišie Snina v zriaď. pôsobnosti PSK 1
10. Aktualizácia dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK. 1
11. Operačný plán zimnej údržby ciest na území PSK na obdobie 2021 – 2022. 2
12. Návrh na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“. 1
13. Odstraňovanie povodňových škôd na mostoch a cestách III. triedy Správou a údržbou ciest PSK. 1
14. Zaradenie strategicky významných účelových ciest na území PSK do bežnej údržby v rámci činnosti Správy a údržby ciest PSK. 1
15. Povodne v obci Pichne. 1
16. Zmena účelového určenia majetku PSK. 2
17.A Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. (k. ú. Humenné, STAVMIX V-NAJ) 1
17.B Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom (k.ú. Humenné, REBORN INVEST) 1
18.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Bušovce) 1
18.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Ďapalovce) 1
18.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (uzavretie zmluvy VSD, a. s.) 1
19.A Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (SPRAVBYTKOMFORT) 1
19.B Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (Medzilaborce) 1
20.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Tarnov) 1
20.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Bajerov) 1
20.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Poprad) 1
20.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Dúbrava) 1
20.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Demjata z vlastníctva súkr.vlastníkov) 1
20.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Demjata, správa SPF) 1
20.G Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k.ú. Matiašovce) 1
20.H Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Sveržov) 1
20.I Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. (uzatvorenie zmluvy s mestom Vranov n/Topľou) 1
21. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 1
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
23.A Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektov: A/ Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní B/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy technickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 1
23.B Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 776/2021 zo dňa 30. 8. 2021. 1
24. Interpelácie poslancov. 0
25. Záver. 0
Nájdených 38 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 11.10.2021 / Aktualizované: 13.10.2021 HoreTlačiť