Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

29. zasadnutie Z PSK (30.08.2021)

29. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 30. august 2021

Dátum a miesto konania

30. august 2021 (pondelok) o 10.00 hod. -  vo veľkej zasadačke Úradu PSK na 2. podlaží, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 29. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (157 kB)

Program a materiály zasadnutia

Zverejnené: 26.08.2021 

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca. 1
3. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2021. 1
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2021. 1
6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 3
7. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2021. 2
8. Zrušenie Spojenej školy, Bijacovce 1 a jej súčastí. 1
9. Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov. 2
10. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce – II. etapa“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57“. 2
11. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68“. 2
12. Rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1
13. Zmena Výzvy pre región. 1
14. Informatívna správa o príprave projektov pre 10 vybraných SOŠ v rámci 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions. 1
15. Predfinancovanie pre projekt Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020. 2
16.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
16.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
16.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
16.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
16.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.A Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.B Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.C Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 1
18.B Návrh na uzavretie Dohody o urovnaní s Pasienkovou spoločnosťou Borov, s. r. o. 2
18.F Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
19.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
19.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
19.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
19.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
19.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa. 2
19.F Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 719/2021 z dňa 3. 5. 2021. 1
20. Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 1
21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 5/2018 zo dňa 29. 1. 2018. 1
22. Návrh na zmenu člena Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny. 1
23. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
24. Informatívna správa o stanoviskách nemocníc dotknutých pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc v rámci PSK. 2
25.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
25.B Návrh na zmenu a doplnenie uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 644/2021 zo dňa 15. 2. 2021 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Carpathian Star Way - Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cros-border Cooperation Programme 2014 - 2020, Hungary - Slovakia - romania - Ukraine 1
25.C Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 711/2021, 712/2021, 713/2021, 714/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 4
25.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 3
26. Rôzne: Predloženie žiadosti o NFP s názvom "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS" na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP. 1
27. Interpelácie poslancov. 0
28. Záver. 0
Nájdených 44 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 27.04.2021 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť