Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

27. zasadnutie Z PSK (03.05.2021)

27. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 3. máj 2021

Dátum a miesto konania

03. máj 2021 (pondelok) o 10.00 hod. -  formou videokonferencie 

formát PDF Program 27. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (141 kB)

Program a materiály zasadnutia

Aktualizované: 30.4.2021

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3.A Záverečný účet PSK za rok 2020. 4
3.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2020. 1
3.C Správa Výboru pre audit PSK za rok 2020. 1
4.A Schválenie úveru od EIB – Prešovská regionálna infraštruktúra III. 1
4.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu úveru od EIB - Prešovská regionálna infraštruktúra III. 1
5. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 3
6. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK. 8
7. Návrh Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom medzi Prešovským samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom. 3
8. Aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021. 3
9. Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021 - IROP, INTERREG, ENI. 5
10. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov. 1
11. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 3
12.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 4
12.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
12.C Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
12.D Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
12.E Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
13.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
13.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
13.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
13.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
13.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
13.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
13.G Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
14. Prerokovanie účtovnej závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., za rok 2020 a schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku. 2
15. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu: A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní, B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní, C/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 1
16. Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Giraltovciach. 1
17.A Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 683/2021 zo dňa 29. 3. 2021 1
17.B Rôzne: Zámer PSK obnovy športovísk na pozemkoch v k. ú. Sabinov. 1
18. Interpelácie poslancov. 0
19. Záver. 0
Nájdených 33 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Videozáznam - 27. zasadnutie  Z PSK 3. 5.  2021

Videozáznam ZPSK  - 27. zasadnutie 
3. 5.  2021

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 27.04.2021 / Aktualizované: 06.05.2021 HoreTlačiť