Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

26. zasadnutie Z PSK (29.03.2021)

26. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 29. marec 2021

Dátum a miesto konania

29. marec 2021 (pondelok) o 10.00 hod. -  formou videokonferencie 

formát PDF Program 26. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (60 kB)

Program a materiály zasadnutia

Aktualizované: 19.3.2021, 11:20

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Systém organizácie a riadenia ÚHK PSK. 1
4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva PSK. 2
5. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK. 2
6. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 2
7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 1
8. Informácia o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR. 1
9. Informatívna správa „Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji.“ 2
10. Harmonogram predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK súvisiacich s prípravou dokumentácie a následného čerpania finančných prostriedkov 2
11. Informatívna správa o vyhodnotení optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v okresoch Bardejov, Prešov a Svidník. 2
12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 315/2019 zo dňa 21. 10. 2019. 2
13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 352/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 2
14. Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP za rok 2020. 1
15. Informatívna správa o pripravovanom investičnom zámere „Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. 3
16. Výsledky a činnosti organizátora verejnej hromadnej dopravy spoločnosti IDS Východ, s. r. o., v roku 2020. 1
17. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020. 1
18. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov. 1
19. Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 2
20. Protest prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 617/2020 zo dňa 14.12.2020. 4
21.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
21.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
21.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
21.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
21.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
21.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
22.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
22.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
22.D Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 658/2021 zo dňa 15. 2. 2021. 2
23.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie obchodnej verejnej súťaže. 2
23.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie obchodnej verejnej súťaže. 2
24. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 3. 3. 2017, číslo z registra zmlúv Úradu PSK: 127/2017/ODDSVPaSB 3
25. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní.“ 1
26.A Rôzne: Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky DSS v Giraltovciach. 1
27. Interpelácie poslancov. 0
28. Záver. 0
Nájdených 37 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Videozáznam - 26. zasadnutie PSK 29.3.2021

Videozáznam ZPSK  - 26. zasadnutie 
29. 3.  2021

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 19.03.2021 / Aktualizované: 15.06.2021 HoreTlačiť