Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

25. zasadnutie Z PSK (15.02.2021)

25. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 15. február 2021

Dátum a miesto konania

15. február 2021 (pondelok) o 10.00 hod. -  formou videokonferencie 

formát PDF Program 25. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (60 kB)

Program a materiály zasadnutia

Aktualizované: 12.2.2021  14:20

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2020. 1
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2020. 1
5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 2
6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
7. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 1
8. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR. 1
9. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom rekonštrukcie telocvične Spojenej školy, Bijacovce. 1
10. Zmena Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
11. Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 2
13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24. 8. 2020. 2
14. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 2
15. Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021. 3
16. Financovanie výdavkov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním Poloniny trail. 3
17. Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030. 2
18. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 2
19. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy PSK. 1
20.A Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“ v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (Granty EHP 2014 – 2021). 1
20.B Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Carpathian Star Way – Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cross-border Cooperation Programme 2014 – 2020, Hungary - Slovakia – Romania – Ukraine. 1
20.C Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. 1
20.D Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce. 1
20.E Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Schválenie zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadosti o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK - Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020. 1
21. Pripravované investičné akcie PSK v predpokladanej hodnote nad 1 mil. eur. 6
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 376/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 1
23. Plán investičných akcií Správy a údržby ciest PSK pre rok 2021. 1
24. Zaradenie strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja v rámci výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021. 1
25. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 1
26. Majetkový podiel PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. - prípad hodný osobitného zreteľa 1
27. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
28.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
28.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 1
28.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 1
28.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 1
29. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
30. Návrh na prijatie uznesenia o neupotrebiteľnosti majetku a schválenie fyzickej likvidácie neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku. 1
31. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“. 1
32.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní". 1
32.B Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní". 1
33. Informatívna správa o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit". 1
34.A Rôzne: Nevyhnutnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov - štátna hranica Svidník pre rozvoj severovýchodného Slovenska. 1
34.B Rôzne: Návrh na odvolanie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove. 2
34.C Rôzne: Zmena názvu Šarišskej galérie v Prešove. 0
35. Interpelácie poslancov. 0
36. Záver. 0
Nájdených 46 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Videozáznam - 25. zasadnutie PSK 15.2.2021

Videozáznam ZPSK  - 25. zasadnutie 15  2.  2021

dekoračný obrázokArchív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 10.02.2021 / Aktualizované: 15.06.2021 HoreTlačiť