Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

24. zasadnutie Z PSK (14.12.2020)

24. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 14. december 2020

Dátum a miesto konania

14. december 2020 (pondelok) o 10.00 hod. 

formát PDF Program 24. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (56 kB)

Program a materiály zasadnutia

Aktualizované: 14.12.2020  8:43

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 1
3. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2021. 1
4. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2021 1
6. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v platnom znení. 3
7. Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 3
8.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2021 – 2023. 3
8.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2021 – 2023. 1
9. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 3
10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení „Výzva pre región". 2
11. Výzva PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
12. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
13. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 2
14. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 565/2020 zo dňa 19. 10. 2020. 2
15. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 566/2020 zo dňa 19. 10. 2020. 2
16. Schválenie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK. 1
17. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr. 1
18. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 523/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
19. Informatívna správa o efektívnejších krokoch pre zabezpečenie kvality investícií v rámci PSK. 1
20.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
20.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
20.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
20.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
21.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
21.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
21.C Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
21.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22. 8. 2017 - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
21.E Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
22.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
22.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 545/2020 zo dňa 24. 8. 2020. 2
22.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
22.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
22.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
23. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
24. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a prevzatie záväzku na nový peňažný vklad. 1
25. 1.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 2. Návrh na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 2
26. Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Vita Vitalis Prešov na funkčné obdobie 5 rokov. 1
27.A Rôzne: k zachovaniu pôsobnosti okresných súdov v rámci PSK - poslanecký návrh poslanca PhDr. Vooka, MBA, DBA. 0
27.B Rôzne: k návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi PSK - poslanecký návrh poslanca JUDr. Bieľaka. 0
27.C Rôzne: k návrhu odmeny poslancom Zastupiteľstva PSK - poslanecký návrh poslanca PhDr. Hoptu, CSc. 0
28. Interpelácie poslancov. 0
29. Záver. 0
Nájdených 43 záznamov.
 

 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Videozáznam - 23. zasadnutie PSK 19.10.2020

Videozáznam ZPSK  - 24. zasadnutie 14.  12.  2020

dekoračný obrázokArchív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 09.12.2020 / Aktualizované: 30.11.2021 HoreTlačiť