Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

23. zasadnutie Z PSK (19.10.2020)

23. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 19. október 2020 formou videokonferencie

Dátum a miesto konania

19. október 2020 (pondelok) o 10.00 hod. - videokonferencia

formát PDF Program 23. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (57 kB)

Program a materiály zasadnutia

Aktualizované: 16.10.2020  8:43

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh na udelenie Cien PSK. 1
4. Návrh VZN PSK č. ../2020 o organizácii referenda PSK. 1
5. Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva PSK. 3
6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 3
7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 1
8. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2021/2022. 2
9. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 469/2020 zo dňa 25. 5. 2020. 2
10. Návrh na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov - výstavba multifunkčného ihriska. 2
11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 1
12. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 1
13. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 1
14. Návrh strategicko-plánovacích regiónov na území PSK. 1
15. Informatívna správa o zmenách v Inovačnom partnerskom centre. 1
16. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2020/2021. 2
17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018. 1
18. Návrh na zmenu člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 1
19. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
20.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
20.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
21.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
21.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
21.C Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
21.D Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
22. Zmena Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. 2
23. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku. 1
24. Návrh na zmenu názvu Šarišskej galérie v Prešove. 1
25. Rôzne: Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
26. Interpelácie poslancov. 0
27. Záver. 0
Nájdených 31 záznamov.
 

 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

 

Videozáznam - 23. zasadnutie PSK 19.10.2020

Videozáznam ZPSK  - 23. zasadnutie 
19. 10.  2020

dekoračný obrázokArchív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Publikované: 15.10.2020 / Aktualizované: 30.11.2021 HoreTlačiť