Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

22. zasadnutie Z PSK (24.08.2020)

22. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 24. august 2020

Dátum a miesto konania

24. august 2020 (pondelok) o 10.00 hod. - Úrad PSK, Námestie mieru 2, 08001 Prešov

formát PDF Program 21. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (35 kB)

Program zasadnutia

Aktualizované: 20.08.2020  14:32

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2020. 1
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020. 1
5. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 4
6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2020. 2
7. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1. písm. a) zo dňa 17. 6. 2019. 1
8. Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. 1
9. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. 2
10. Návrh optimalizácie činností kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
11. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“. 1
12. Zmena Výzvy pre región 2020. 1
13. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. 2
14. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 1
15. Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020. 1
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 1
17. Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. 1
18. Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021. 1
19. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
20.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
20.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
21.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
21.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
21.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. 2
22.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
22.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
23.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní". 1
23.B Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní". 1
23.C Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní". 1
23.D Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní". 1
23.E Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit". 1
24. Smernica o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
25.A Rôzne: Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 1
25.B Rôzne: Stanovisko hl. kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 1
26. Interpelácie poslancov. 0
27. Záver. 0
Nájdených 36 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

 

Videozáznam - 22. zasadnutie PSK 24.8.2020

Videozáznam ZPSK  - 22. zasadnutia 
24. 08. 2020  

dekoračný obrázokArchív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Publikované: 20.08.2020 / Aktualizované: 30.11.2021 HoreTlačiť