Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

21. zasadnutie Z PSK (22.06.2020)

21. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 22. jún 2020

Dátum a miesto konania

22. jún 2020 (pondelok) o 10.00 hod. - Úrad PSK, Námestie mieru 2, 08001 Prešov

formát PDF Program 20. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (28 kB)

Program zasadnutia

Aktualizované: 16.06.2020  

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2020. 1
4. Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 2
5. Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. 2
6. Návrh racionalizačných opatrení kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
7. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019. 1
8. Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP. 6
9. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK. 4
10. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región,Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. 2
11. Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier PSK. 1
12. Budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK. 1
13. Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020. 1
14. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 1
15. Účasť PSK v projekte „Touristic Visegrad Without Borders“ pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu. 1
16. Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest). 1
17. Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy. 2
18. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 1
19. Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ), program INTERREG EUROPE. 2
20. Informatívna správa o nástroji na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk). 1
21. Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 1
22. Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019. 2
23. Výročná správa KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019. 2
24. Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o. 2
25. Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 2
26.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
26.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
26.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
26.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
26.E Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 20. 2. 2020. 3
27.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
27.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
28.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
28.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
28.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
28.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
28.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
29. Nájomná zmluva medzi Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok a PSK – budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. 1
30.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní". 1
30.B Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní". 1
30.C Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní". 1
31.A Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" 1
31.B Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 3/2018 zo dňa 29. 1. 2018 1
31.C Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 1
32. Interpelácie poslancov. 0
33. Záver. 0
Nájdených 46 záznamov.
 

 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Videozáznam - 20. zasadnutie PSK 25.5.2020

Videozáznam ZPSK  - 21. zasadnutia 
22. 06. 2020  

dekoračný obrázokArchív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Publikované: 16.06.2020 / Aktualizované: 30.11.2021 HoreTlačiť