Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

19. zasadnutie Z PSK (27.04.2020)

19. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 27. apríl 2020 formou videokonferencie

Dátum a miesto konania

27. apríl 2020 (pondelok) o 10.00 hod. - videokonferencia

formát PDF Program 19. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (26 kB)

Program zasadnutia

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici. 1
4. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Š. Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, Kukučínova 9, Levoča. 2
5. Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 1
6. Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod Slovenska. 1
7. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019. 1
8. Klaster sociálnej ekonomiky PSK. 2
9. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 1
10. Zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného rámca PSK. 1
11. Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 1
12. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. 1
13. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019. 1
14. Schválenie investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného investičného plánu SÚC PSK na rok 2020. 1
15. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP. 4
16. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - príprava nových zámerov na predkladanie do ďalších výziev. 1
17.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
17.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
19.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
19.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 3
19.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
20.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (Gymnázium Poprad) 3
20.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 2
21.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní. 1
21.B Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní. 1
22. Rôzne. 0
23. Interpelácie poslancov. 0
24. Záver. 0
Nájdených 31 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

 

Videozáznam Z PSK - 19. zasadnutie 27.04.2020 o 10.00 h

dekoračný obrázokArchív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Ďalšie materiály (zápisnica, hlasovanie, dochádzka poslancov) budú zverejnené na uvedených odkazoch po zastupiteľstve - po spracovaní. 

Publikované: 21.04.2020 / Aktualizované: 30.11.2021 HoreTlačiť