Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

18. zasadnutie Z PSK (10.02.2020)

18. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 10. február 2020

Dátum a miesto konania

10. február 2020 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 18. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (31kB)

Program zasadnutia

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Voľba hlavného kontrolóra PSK. 1
3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019. 1
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019. 1
6. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam. 4
7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 2
8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
9. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 1
10. Informatívna správa o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019 a informácia o pripravovaných aktivitách a zmenách na Úrade. 1
11. Návrh zmien na prípravu systému strategického rozvoja. 1
12. Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 4
13. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 4
14. Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 5
15. Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko – Slovensko – Ukrajinsko - Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020. 2
16. Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny Trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions II. 2
17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 1
18. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up regions v PSK. 1
19. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“. 1
20. Návrh na dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“. 1
21.A Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. 1
21.B Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Múzea v Kežmarku. 1
21.C Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu kultúrnych z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. 1
22. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“. 1
23.A Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt „Karpatská hviezdna dráha“. 1
23.B Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko. 1
24. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 3
25.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
26.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
26.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
27.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
27.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
27.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
27.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
27.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
28. Zmena účelového určenia majetku. 3
29.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
29.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 296/2019 zo dňa 26. 8. 2019 2
29.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 295/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 2
29.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 2
29.E Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
30. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. 2
31.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní. 1
31.B Návrhy na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní. 3
31.C Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní. 2
32. Správa o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších postupov – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov. 1
33. Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK. 1
34.A Rôzne: Výpožička majetku PSK. 2
34.B Rôzne: Informácia o skončení pracovného pomeru dvoch riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o povereni ích vedením. 1
34.C Rôzne: Návrh na odvolanie a voľbu člena - neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 1
35. Interpelácie poslancov. 0
36. Záver. 0
Nájdených 55 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.

Videozáznam Z PSK - 18. zasadnutie 10.02.2020

 

Videozáznam Z PSK - 18. zasadnutie 10.02.2020

dekoračný obrázokArchív  zasadnutí Zastupiteľstva PSK

 Materiály po zasadnutí

Publikované: 10.02.2020 / Aktualizované: 30.11.2021 HoreTlačiť