Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

17. zasadnutie Z PSK (09.12.2019)

17. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 9. decembra 2019

Dátum a miesto konania

9. december 2019 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 17. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (30 kB)

Program zasadnutia

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2020. 1
4. Voľba hlavného kontrolóra – deň konania, spôsob a vykonanie voľby. 1
5. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020. 1
6. Návrh na menovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove. 1
7. Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 1
8.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022. 3
8.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022. 1
9. Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 1
10. Dodatok č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu PSK. 1
11. Návrh VZN PSK č. ../2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 2
12. Návrh VZN PSK č. ../2019,ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016. 2
13. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Školy v prírode Detský raj, Tatranská Lesná. 1
14. Návrh na odsúhlasenie dotácie pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., na krytie bežných výdavkov v roku 2020 1
15. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SPŠ, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zriaďuje Škola umeleckého priemyslu,Sovietskych hrdinov 369/24,Svidník. 1
16. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 – 2. kolo. 1
17. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v PSK na roky 2020 – 2025. 1
18. Zmena názvu kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. 1
19. Návrh na vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 1
20. Účasť PSK ako partnera v rozšírení projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. 2
21. Informatívna správa o schválení projektu Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II). 1
22. Prevod obchodných podielov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., v spoločnostiach 1. Svidnícka, s. r. o. a 2. SVIDNÍCKA MEDICÍNSKA, s. r. o. 2
23.A Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 4
23.B Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 2
23.C Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 3
23.D Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 3
24.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
24.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
25.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
26.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
26.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodný osobitného zreteľa. 4
26.C Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodný osobitného zreteľa. 4
27. Schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania formou dotácie na rok 2020 v zmysle zákona NR SR č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj“. 1
28. Schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania IROP pre projekt „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica,zlepšenie mobility v okrese Levoča“. 1
29. Informatívna správa o príprave zámeru pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji". 2
30. Informatívna správa o príprave dopytovo-orientovaných projektov pre 5 vybraných SOŠ v rámci iniciatívy Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative CuRI). 2
31. Rôzne: Návrh na spolufinancovanie projektu "Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK" v rámci OP KŽP, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53. 1
32. Interpelácie poslancov. 0
33. Záver. 0

Nájdených 43 záznamov. Možnosti exportu: CSV, Excel, XML

 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Videozáznam 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (9.1.2019 o 10.00 h) 
Videozáznam nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

 

Ďalšie materiály (zápisnica, hlsovanie, dochádzka poslancov) budú zverejnené po zastupiteľstve.

Materiály po zasadnutí

Publikované: 09.12.2019 / Aktualizované: 10.12.2019 HoreTlačiť