Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

16. zasadnutie Z PSK (21.10.2019)

16. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 21. októbra 2019

Dátum a miesto konania

21. október 2019 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 16. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (26 kB)

Program zasadnutia

Posledná aktualizácia programu: 21.10..2019 08:07

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa z tematickej kontroly v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 304/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 1
4. Návrh na udelenie Cien PSK. 1
5. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2019 II. kolo. 1
6. Informácia o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions - II. etapa. 1
7.A Schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina. 2
7.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu návratnej finančnej pomoci. 1
8. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2020/2021. 2
9. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01. 2
10. Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL – SR 2014 – 2020 - systém riadenia a financovania strešných projektov v zmysle kompetencií PSK. 3
11. Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 1
12. Informácia o stave čerpania investičných kapitálových výdavkov financovaných zo zdrojov EÚ (IROP, INTERREG V-A, ENI)a pripravovaných projektoch pre nové výzvy v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK. 2
13. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2019/2020. 3
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
15.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
15.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 5
15.F Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
15.G Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.H Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
16.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
16.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 99/2018 zo dňa 27. 8. 2018 2
18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu Zvýšenie počtu žiakov SPŠ elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 3
19. Revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavba Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. 1
20. Informácia o aktivitách Energetickej agentúry Smart Regiónu PSK. 1
21. Rôzne. 0
22. Interpelácie poslancov. 0
23. Záver. 0

Nájdených 32 záznamov. [<<] 1, 2 [>>] Možnosti exportu: CSV, Excel,  XML

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Videozáznam 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (9.12.2019 o 10.00 h) 
Videozáznam nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

 

Ďalšie materiály (zápisnica, hlsovanie, dochádzka poslancov) budú zverejnené po zastupiteľstve.

Materiály po zasadnutí

Publikované: 18.10.2019 / Aktualizované: 10.12.2019 HoreTlačiť