Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

15. zasadnutie Z PSK (26.8.2019)

15. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 26. augusta 2019

Dátum a miesto konania

26. august 2019 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 15. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (34 kB)

Program zasadnutia

Posledná aktualizácia programu: 23.08.2019 09:50

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2019. 1
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019. 1
5. Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 2
6. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019. 3
7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 2
8. Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018. 1
9. Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce. 2
10. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov. 2
11. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník. 2
12. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. 2
13. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 a VZN PSK č. 45/2015. 2
14. Prerokovanie petície „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“. 2
15. Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 4
16. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 3
17. Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v PSK. 1
18. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z. p. o. 1
19. Návrh na ukončenie členstva PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach. 1
20. Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 1
21. Projekt „Obnova hradobných miest“ (Recapture the Forest Cities) – schválenie a financovanie projektu 4. výzvy programu Interreg Europe. 2
22. Implementácia programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci. 2
23. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. 1
24.A Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 2
24.B Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojeného do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 2
25. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí. 6
26. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie projektových žiadostí. 4
27. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti. 3
28. Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2018. 2
29. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
30.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodné osobitného zreteľa. 4
30.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodné osobitného zreteľa. 3
30.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodné osobitného zreteľa. 3
30.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodné osobitného zreteľa. 3
31. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
32. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 3
33.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
33.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 v znení uznesení Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a č. 543/2017 zo dňa 19. 6. 2017. 1
33.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014 v znení uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2016 zo dňa 12. 12. 2016. 1
33.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017. 1
34. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku PSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 3
35.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“. 3
35.B Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“. 4
35.C Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov na Strednej zdravotníckej škole v Humennom na praktickom vyučovaní“. 5
35.D Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“. 4
35.E Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. 4
36. Informatívna správa o pripravovaných investičných zámeroch: A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. B/ Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok. 1
37. Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce“. 1
38.A Rôzne: Návrh na voľbu člena-neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 1
38.B Rôzne:Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 108/2018 zo dňa 22. 10. 2018. 1
39. Interpelácie poslancov.  
40. Záver. 0

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Videozáznam 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (9.1.2019 o 10.00 h) 
Videozáznam nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

 

Materiály po zasadnutí

Publikované: 02.05.2019 / Aktualizované: 10.12.2019 HoreTlačiť