Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

14. zasadnutie Z PSK (17.6.2019)

14. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 17. júna 2019

Dátum a miesto konania

17. jún 2019 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 14. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (27 kB)

Program zasadnutia

Posledná aktualizácia programu: 17.06.2019 10:17

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019. 1
4. Návrh Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK. 1
5. Návrh Zásad udeľovania verejných ocenení PSK. 1
6. Správa Výboru pre audit PSK za rok 2018. 2
7. Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 2
8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie. 2
9. Zmena Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región. 1
10. Návrh VZN PSK č. ../2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
11. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2019. 2
12. Návrh Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy Iniciatívy Catching-up Regions. 2
13. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 – Prešovská kreatívna fabrika. 2
14. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb RPIC Prešov. 1
15. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018. 2
16. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2018 3
17. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2018. 1
18. Návrh na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni. 2
19. Návrh na menovanie riaditeľky Knižnice J.Henkela v Levoči. 2
20. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 176/2019 zo dňa 4. 2. 2019 1
21. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II) – implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. č. OPII-2019/7/6/-DOP 2
22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 5
23.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
23.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
23.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
23.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
23.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 4
23.F Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
23.G Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
24.A Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
24.B Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
24.C Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov stredných škôl zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 2
26. Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
27.A Rôzne: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, III. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK - KARPATY - schválenie projektovej žiadosti. 1
27.B Rôzne: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 - schválenie projektových žiadostí. 2
28. Interpelácie poslancov. 0
29. Záver. 0

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Videozáznam nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Publikované: 02.05.2019 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť