Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

12. zasadnutie Z PSK (8.4.2019)

12. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 8. apríla 2019

Dátum a miesto konania

8. apríla 2019 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 12. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (26,5 kB)

Program zasadnutia

Posledná aktualizácia programu: 05.04.2019 9:56

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 2
4.A Zmena podmienok Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. 2
4.B Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva PSK pre rok 2019. 2
5. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje VZN PSK č. 14/2008 o zavedení úhrady a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. 2
6. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad. 2
7. Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 2
8. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018. 2
9. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou v kontexte širších vzťahov medzi prirodzenými destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na územiach najmenej rozvinutých okresov na území PSK. 2
10. Informatívna správa o stanovisku spoločnosti Svet zdravia, a. s., k znovuotvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s. 2
11. Návrh na menovanie riaditeľa SÚC PSK. 2
12. Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“ na riadiaci orgán Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC141-2018-45. 2
13. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné“. 3
14. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“. 3
15.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. ) 2
15.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
15.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
18. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 2
19. Zmeny v orgánoch spoločnosti založenej PSK – Krajské autistické centrum Prešov, n. o. 2
20.A Rôzne:Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky CSS Domov pod TatramiBatizovce. 2
20.B Rôzne: Návrh na schválenie zapojenia sa PSK do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 2
20.C

Rôzne: Návrh na schválenie finančných prostriedkov (BV,KV rezerva) na vykrytie aktivít majetkovoprávneho vysporiadania schválených projektov IROP plánovaných na realizáciu v r. 2019.

2
21. Interpelácie poslancov. 0
22. Záver. 0

Nájdených 26 záznamov. Možnosti exportu:  CSVExcelXML

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Videozáznam 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (4.2.2019 o 10.00 h) 

Videozáznamy z predchádzajúcich zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Materiály po zasadnutí

Publikované: 04.04.2019 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť