Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

17. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri Z PSK (25.11.2020)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 17. rokovanie  komisie zdravotníctva  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

25. 11. 2020 o 14:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacia miestnosť IPC

Program

 1. Schválenie programu rokovania
 2. Voľba  overovateľov  zápisnice
 3. Prerokovanie materiálu Súhlas so zrušením vecného bremena na majetku Mesta Podolínec
 4. Rôzne
 5. Záver

MUDr. Martin Lajoš, v. r.
predsedníčka komisie

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.11.2020 HoreTlačiť