Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

7. zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK (21.03.2019)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 21. 03. 2019 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Návrh harmonogramu zasadnutí Komisie ÚP, ochrany a tvorby ŽP pri Z PSK na rok 2019
 4. Informácia k projektu LIFE - Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov  a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE-IP-SK AQ Improvement)
 5. Informatívna správa o pokračovaní prác na obstarávaní Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 6. Rôzne
 7. Záver

  

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
predseda komisie

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.,  v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 09.01.2019 / Aktualizované: 18.03.2019 HoreTlačiť