Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

12. zasadnutie Komisie územného plánovania ochrany a tvorby životného prostredia

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 04. 06. 2020 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, školiaca miestnosť IPC, prízemie, č. dverí 125A

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Informatívna správa o investičných zámeroch v Prešovskom kraji, ktoré boli predložené na posúdenie PSK ako dotknutému orgánu v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2019
 4. Návrh rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (na pripomienkovanie)
 5. Rôzne
 6. Záver

  

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD.,  v.r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 28.05.2020 / Aktualizované: 28.05.2020 HoreTlačiť