Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

9. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (11.03.2019)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 11. marec 2019 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK
  2.1 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Prešov vo vlastníctve PSK, v správe Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 080 01 Prešov za pozemok vo vlastníctve Atrium n. o. bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.2 Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja - pozemku v k. ú. Svidník do vlastníctva kupujúceho - Jozef Zalesinski z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.3 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Hudcovce z vlastníctva predávajúceho - Obec Hudcovce do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, ktorý tento majetok zveruje do správy - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.
  2.4 Prevod novovytvoreného pozemku v k. ú. Bardejov v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho - Peter Kmec z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.5 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.
 3. Nájom majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa
  3.1 Nájom majetku PSK (ubytovacie zariadenie) v k. ú. Ľubotice v správe Stredná priemyselná škola drevárska v Prešove do nájmu nájomcu - Prešovská univerzita v Prešove z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 4. Návrhy na zriadenie vecného bremena
  4.1 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Čemerné v správe SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - SHELL Slovakia, s. r. o., v súvislosti s realizáciou stavby „Vodovodná prípojka Čerpacia stanica PH SHELL Slovakia s. r. o., Vranov nad Topľou“.
  4.2 Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Prešov v správe Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1, Prešov v prospech oprávneného z vecného bremena - SHELL Slovakia, s. r. o., v súvislosti s realizáciou stavby "Kanalizačná prípojka ČS pohonných hmôt SHELL Slovakia s. r. o., Prešov - Levočská".
  4.3 Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Bardejov v správe Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v súvislosti s realizáciou stavby "Bardejov - Ul. Kutuzovova, rozšírenie vodovodu a kanalizácie".
  4.4 Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Záborské v správe SÚC PSK v prospech oprávneného z vecného bremena - PUBLIKO, s. r. o., na uloženie inžinierskych sietí - vodovodného potrubia.
  4.5 Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Jablonov, v prospech NDS a. s, v súvislosti s realizáciou stavby D1 Jablonov - Studenec, objektu SO 501-00 kanalizácie diaľnice.
  4.6 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Kamenica nad Cirochou v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a. s., v súvislosti s realizáciou stavby „SO 0105 - NN rozvody elektrickej energie“.
 5. Rôzne
  5.1 Informatívna správa o žiadosti spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien, a. s. o nájom majetku PSK v k. ú. Kežmarok za účelom zriadenia Vzdelávacieho a rekvalifikačného strediska DSA Kežmarok z  dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  5.2 Informatívna správa o žiadosti Prešovskej univerzity v Prešove o nájom ďalších priestorov v k. ú. Ľubotice na ul. Bardejovská 24.
  5.3 Žiadosť obce Hervartov o prevod spoluvlastníckeho podielu stavby - objekt služieb cestovného ruchu a pozemku pod stavbou v podielovom spoluvlastníctve PSK a obce Hervartov v k. ú. Hervartov do vlastníctva kupujúceho - obce Hervartov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 14.02.2019 / Aktualizované: 08.03.2019 HoreTlačiť