Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

37. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (09.08.2021)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 37. rokovanie  komisie správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

09.08.2020 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadačke na 1. poschodí

 

Program

 1. Otvorenie
 2. PHOZ
  2.1. Prevod 2/3 podielu na združenej činnosti  "Vybudovania tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom" do vlastníctva mesta Vysoké Tatry
  2.2. Zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK, s mestom Levoča, k.ú. Levoča, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  2.3. Zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK s obcou Nižný Hrabovec bez finančného vyrovnania rozdielu výmery pozemkov
  2.4. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, k. ú. Lackovce
  2.5. Zámena nehnuteľného majetku  vo vlastníctve PSK v správe Šarišské múzeum v k. ú. Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 3. OVS
  3.1. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 03.05.2021, k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
  3.2. Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – pozemky v k. ú. Orkucany – lokalita Hôrky-orná pôda, spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  3.3. Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – pozemky v k. ú. Orkucany – lokalita Hôrky –IBV, spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  3.4. Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – byt v k. ú. Bijacovce, spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  3.5. Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – pozemky v k. ú. Orkucany – lokalita Sad spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 4. Kúpa
  4.1. Prevod nehnuteľného majetku – stavby bez pozemku v k.ú Starý Smokovec z výlučného vlastníctva Mesta Vysoké Tatry do výlučného vlastníctva Prešovský samosprávny kraj.
  4.2. Prevod nehnuteľného majetku – pozemok v k.ú Haligovce z podielového vlastníctva predávajúcich do výlučného vlastníctva Prešovský samosprávny kraj.
  4.3. Prevod nehnuteľného majetku – pozemok v k.ú Ďurďoš z podielového vlastníctva predávajúcich do výlučného vlastníctva Prešovský samosprávny kraj.
  4.4. Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva súkromného vlastníka, v k. ú. Stará Ľubovňa pre stavbu „Preložka cesty III/3146 (III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“.
 5. Prenájom nehnuteľného majetku PSK
  5.1. Nájom nebytových priestorov v správe správcu Gymnázium Lipany pre nájomcu Základná umelecká   škola, Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  5.2. Nájom nehnuteľného majetku – pozemku v správe SÚC PSK pre nájomcu Obec Štrba (parkovanie) s dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  5.3. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa Ľubovnianska nemocnica, n. o.
 6.  Zriadenie vecného bremena
  6.1. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Záborské, v súvislosti s realizáciou stavby: „Záborské, IBV 10 RD VN, TS, NN“
  6.2. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Vlková, v súvislosti s realizáciou stavby: „Abrahámovce – Vlková, prepojenie vodovodov“
  6.3. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Humenné, v súvislosti s realizáciou stavby: „Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu, objekt: SO 15 Plynová prípojka“
  6.4. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Plaveč, v súvislosti s realizáciou stavby: „Optický kábel SITEL s. r. o. - Plaveč“
  6.5. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Bardejovská Nová Ves, v súvislosti s realizáciou stavby: „Realizácia chodníkov v mestskej časti Bardejovská Nová ves – ul. Giraltovská -vetva A“
  6.6. Návrh na zriadenie budúcich vecných bremien na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Bijacovce položenie kanalizácie
  6.7. Návrh na zriadenie budúcich vecných bremien na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Poprad, v súvislosti s realizáciou stavby: PENZIÓN ŠTEFANKO
  6.8. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Záborské, v súvislosti s realizáciou stavby: „INS_Klaster_KEND_09_ Transport_Zaborske_2“
  6.9. Návrh na zriadenie budúcich vecných bremien na majetku vo vlastníctve MESTO KEŽMAROK., v k. ú. Kežmarok, v súvislosti s realizáciou projektu Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
  6.10. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Tatranská Lomnica -     

       prekládka plynovodu

 7. Rôzne

 8. Záver

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda komisie

 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 20.07.2021 / Aktualizované: 17.08.2021 HoreTlačiť