Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

25. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (04.06.2020)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 4. jún 2020 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia:

Otvorenie

 1. Majetkové prevody nehnuteľného majetku
  1.1 Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v k. ú. Lipany do vlastníctva Mesto Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  1.2 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov a stavieb v k. ú. Čaklov z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja do výlučného vlastníctva kupujúceho ORAGRO-V, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  1.3 Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnom majetku - budova a pozemok v k. ú. Hervartov do výlučného vlastníctva kupujúceho - Obec Hervartov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  1.4 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve PSK za nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kežmarok bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 2. Kúpa
  2.1 Prevod nehnuteľného majetku - pozemku z vlastníctva predávajúceho – Obec Bžany do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
  2.2 Prevod nehnuteľného majetku - pozemku v k. ú. Krušinec z podielového vlastníctva predávajúcich - Drotár Jozef, Zolotárová Helena, Zajaroš Michal, do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
  2.3 Prevod nehnuteľného majetku - pozemku v k. ú. Krušinec z podielového vlastníctva predávajúcich - Rojková Helena, Surgent Ján, do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
  2.4 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Krušinec z podielového vlastníctva predávajúcich uvedených na LV č. 276 vo výške prislúchajúcej ich spoluvlastníckemu podielu do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
  2.5 Prevod nehnuteľného majetku - pozemku v k. ú. Prešov z vlastníctva predávajúceho - RoTTeL Energy, s.r.o., Prešov do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.

 3. Zmena uznesenia
  3.1 Návrh na zmenu uznesenia z 18. zasadnutia Z PSK č. 407/2020 zo dňa 10.02.2020 - Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany do vlastníctva AZOR KAPPA, s.r.o., Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 4. Zriadenie vecného bremena
  4.1 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK, v k. ú. Bardejov, okres Bardejov v správe Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Bardejov, v prospech Východoslovenská distribučná a. s.
  4.2 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Šarišská Poruba, v súvislosti s výstavbou vodovodného potrubia - prepojenie vodovodov.
  4.3 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK, v správe Spojená škola Čaklov, v k. ú. Čaklov, okres Vranov nad Topľou, v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., SO-01 úprava v distribučnej NN sústave a SO-02 rozšírenie NN sústavy.
  4.4 Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech obce Čaklov, v k. ú. Čaklov, za účelom rozšírenia kanalizácie a rozšírenia vodovodu v správe Spojená škola Čaklov.

 5. Nájom nehnuteľného majetku PSK
  5.1 Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Kamenica nad Cirochou vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do nájmu nájomcu Obec Kamenica nad Cirochou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 6. Rôzne
  6.1 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Bijacovce v správe Spojenej školy Bijacovce do vlastníctva Michal Lepeták, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 7. Dodatok č. 6 k Zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom PSK

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Anton Repka, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

 

 

Publikované: 01.11.2019 / Aktualizované: 31.05.2020 HoreTlačiť