Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

21. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (20.01.2020)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 20. január 2020 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia:

Otvorenie

 1. Majetkové prevody nehnuteľného majetku
  1.1 Prevod nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho podielu v k. ú. Štrba vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja do výlučného vlastníctva kupujúceho Obec Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  1.2 Prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Orkucany do vlastníctva AZOR KAPPA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  1.3 Zmena účelového určenia majetku.
  1.4 Prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Čaklov do vlastníctva kupujúcich Mgr. Jozef Demčák a Mgr. Júlia Demčáková, bytom Čaklov 250 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  1.5 Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Nižný Hrabovec, v k.ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  1.6 Prevod majetku z vlastníctva PSK do vlastníctva obce - časť cesty III/3148 nachádzajúcej sa v k.ú. Lesnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 2. OVS
  2.1 Prevod nehnuteľného majetku PSK - obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - prevod pozemkov a stavieb (administratívna budova) v k.ú. Prešov v správe Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove.
  2.2 Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 296/2019 zo dňa 26. 08. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, k.ú. Snina - garáž a pozemky.
  2.3 Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 295/2019 zo dňa 26. 08. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, k.ú. Snina - kuchyňa a pozemky.
  2.4 Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa 26. 08. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, k. ú. Bijacovce - byt a podiel k pozemku.

 3. Zriadenie vecného bremena
  3.1 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k.ú. Orkucany v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Slovak Telekom, a.s., v súvislosti s realizáciou preložky telekomunikačného kábla časť „Úprava svahov Sabinov“.

 4. Kúpa
  4.1 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú Kolonica z vlastníctva predávajúcich - MUDr. Ľuboš Hriň, Bratislava, spoluvlastnícky podiel: 1/3, Ing. Ivan Roháč, Košice, spoluvlastnícky podiel: 1/3, RNDr Igor Kudzej, CSc.,Humenné, spoluvlastnícky podiel: 1/3 do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
  4.2 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Hertník  z vlastníctva predávajúcich - Ján Stach, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Jozef Stach, zastúpený správcom Slovenský pozemkový fond Bratislava, výška spoluvlastníckeho podielu 1/6, František Konečný, Bardejov, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Anna Kutná, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Marta Kunecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Ľubica Kapecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Alžbeta Stachová, Marhaň, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
  4.3 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Hertník z vlastníctva predávajúceho - Eva Dolhá, Hertník  do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
  4.4 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Hertník z vlastníctva predávajúceho - Rudolf Kapec, Hertník do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.

 5. Nájom nehnuteľného majetku PSK
  5.1 Nájom nehnuteľného majetku PSK - pozemku v k.ú. Humenné v správe Hotelovej akadémie do nájmu nájomcu Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (multifunkčné ihrisko).
  5.2 Nájom nehnuteľného majetku - pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parkovacie miesto).

 6. Dodatok k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK č. 5

 7. Výpožička nehnuteľného majetku PSK
  7.1 Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK - nebytových priestorov vrátane vybavenia do výpožičky Ing. Jánovi Hudackému (honorárny konzul Poľskej republiky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 8. Prebytočnosť nehnuteľného majetku a fyzická likvidácia neupotrebiteľného nehnuteľného majetku

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 01.11.2019 / Aktualizované: 27.01.2020 HoreTlačiť