Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

19. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (18.11.2019)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 18. november 2019 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku
  2.1 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Gerlachov v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Gerlachov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.2 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Bardejov v správe SÚC PSK do vlastníctva HASPPO s. r o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.3 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Brestov medzi Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Obcou Brestov, bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.4 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom (MARTEX EU, s. r. o., k. ú. Svidník).
  2.5 Návrh na zmenu uznesenia - Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom (DUMIRO, s. r. o., k. ú. Humenné).
  2.6 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom (Slovenska republika, v správe MV SR, k. ú. Vranov nad Topľou).
  2.7 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom (NANY SP s. r. o., k. ú. Svidník).
  2.8 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany do vlastníctva AZOR KAPPA, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.9 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Vranov nad Topľou v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho - Mesto Vranov nad Topľou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 3. Zriadenie vecného bremena
  3.1 Zriadenie budúceho vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Nižná Šebastová v správe Správy a údržby ciest PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v súvislosti s realizáciou stavby „ NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ“.
  3.2 Zriadenie budúceho vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Becherov v správe Správy a údržby ciest PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. pre vybudovanie VN prípojky elektrickej energie a „DTS A distribučné NN vedenie Becherov“.
  3.3 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Prešov pre umiestnenie elektrického VN vedenia – Správy a údržby ciest PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s..
  3.4 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Lackovce v správe Správy a údržby ciest PSK v prospech žiadateľa budúceho oprávneného z vecného bremena, pre umiestnenie STL distribučného plynovodu.
  3.5 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Veľký Šariš v správe Správy a údržby ciest PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Condornet, s. r. o., pre umiestnenie optickej prípojky.
  3.6 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Lipany pre umiestnenie NN vedenia – Správy a údržby ciest PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s..
  3.7 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Drienica pre umiestnenie elektrického NN vedenia v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s..
  3.8 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Humenné v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Ing. Boris Kačala.
 4. Kúpa
  4.1 Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Veľopolie z vlastníctva predávajúceho – Obec Veľopolie do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
  4.2 Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Veľký Šariš z vlastníctva predávajúceho – Mesto Veľký Šariš do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
 5. Nájom nehnuteľného majetku PSK
  5.1 Návrh na zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva  PSK č. 203/2019 zo dňa 08.04.2019 k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 01.10.2019 / Aktualizované: 19.11.2019 HoreTlačiť