Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

17. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (23.09.2019)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 23. september 2019 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - prípady hodné osobitného zreteľa
  2.1 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Nižný Hrabovec v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.2 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Marhaň v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Marhaň z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.3 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Záborské v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Záborské z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.4 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov k. ú. Prešov v správe Hotelovej akadémie Prešov do vlastníctva JUDr. Václav Louma z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.5 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Cernina medzi Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Obcou Cernina, bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.6 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Tovarné v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Tovarné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.7 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov v správe SÚC PSK do vlastníctva Mgr. Vladimír Šandala z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.8 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Abrahámovce, z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj do vlastníctva kupujúceho - Obec Abrahámovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.9 Prevod nehnuteľného majetku - pozemku v k. ú. Stará Ľubovňa, z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj do vlastníctva kupujúceho - Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 3. Zriadenie vecného bremena
  3.1 Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Nižná Šebastová v správe Správy a údržby ciest PSK v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v súvislosti s realizáciou stavby "Prešov, ul. Fintická - kanalizácia".
  3.2 Zriadenie vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Ptičie v správe Správy a údržby ciest PSK pre umiestnenie elektrickej prípojky.
  3.3 Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Stará Ľubovňa pre umiestnenie plynového potrubia v prospech SPP - distribúcia, a. s..
  3.4 Zriadenie vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Humenné v správe Gymnázium Humenné pre umiestnenie elektrickej prípojky.
  3.5 Zriadenie bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku AZOR KAPPA, s. r. o. v k. ú. Orkucany, práva prechodu a prejazdu, zabezpečenie prístupu k pozemkom PSK a zhrnutie humusnej vrstvy poľnohospodárskej pôdy v zmysle Bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo.
 4. Kúpa
  4.1 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Stará Ľubovňa z vlastníctva predávajúceho - Mesto Stará Ľubovňa do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
  4.2 Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Krušinec z vlastníctva predávajúceho - Obec Krušinec do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
 5. Nájom nehnuteľného majetku PSK
  5.1 Nájom nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Orkucany v súvislosti s líniovou stavbou „I/68 Sabinov, preložka cesty“ do nájmu nájomcu SR - Slovenská správa ciest z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 20.09.2019 HoreTlačiť